Planregler

Plandata.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indholdsfortegnelse

SOAP Relateret:

Felt- og planregler:


SOAP relateret:

Følgende oversigter beskriver kun regler for felter, som kan indberettes. Den beskriver ikke krav til indberetning ud fra planloven.

I oversigten for planregler benyttes følgende koder for status K=KLADDE (KF), F=Forslag,KV=kladde til vedtaget, V=Vedtaget og A=Aflyst

Status flow:

Kort status navn

Beskrivelse

K (KF)

Kladde (til forslag). K og KF er 2 skrive måder for samme status beskrivelse tidligere kendt som 'Kladde'.

F

Forslag

KV (pstatus=1 og datoforsl)

Ny form for kladde "kladde til vedtaget". Mulighed for at lave en kladde af ens forslag før den bliver vedtaget.

Her vil der være mulighed for at sætte "datovedt" uden at planen bliver vedtaget.

Skal i SOAP angives med et felt "pstatus=1" for, at kunne lave kladde til vedtaget.

Kan først lade sig gøre når planen har været i forslag!

V

Vedtaget

KA (pstatus =1 og datovedt)

Ny form for kladde "kladde til aflyst". Mulighed for at lave en kladde af ens vedtaget plan før den bliver aflyst.

Her vil der være mulighed for at sætte "datoaflyst" uden at planen bliver aflyst.

Skal i SOAP angives med et felt "pstatus=1" for, at kunne lave kladde til aflyst.

Kan først lade sig gøre når planen har været vedtaget!

A

Aflyst

Særlige SOAP indstillinger

SOAP

Beskrivelse

Ny metode "saveFeatureValidate".

Kan bruges når man vil validerer en kladde mod pdk regler, hvis man angiver parameteren "validateDraft" til true.

Vejledning til at få en lokalplan med et delområde igennem de forskellige stadier under dets levetid.

PDF: Guide til hvordan man bruger SOAP'en

SOAP system versions changelog

Link changelog.html

Ny metode "createNewVersion".

Denne metode bruges når der skal oprettes en ny major version af en vedtaget lokalplan, kommuneplanramme eller zonekort.

Her er det et krav at der uploades en ny PDF.

Her oprettes den nye version ved at sætte en ny 'DATOGSTART' og 'DATOGSLUT', som skal være større end den gamle version.

Det er kun muligt at oprette en ny version på én plan ad gangen. Hvis det er en lokalplan oprettes der samtidigt nye version af delområder.

Ny metode "modifyVersion".

Efter en plan er skiftet til ny major version, gør denne metode det muligt at fejlrette i tidligere versioner.

Det er kun muligt at redigere én plan ad gangen.

Der skal angivers et gyldigt 'VERSIONSNR' i XMLen på den plan version der ønskes fejlrettet

Ny metode "getFeatureByIdAndVersion".

Denne metode er implementeret i forbindelse med nye versioner i SOAP systemet.

Her kan en plan hentes vha af major versionsnr og planid.

Type beskrivelse

Generisk type navn

Beskrivelse

heltal

Et tal der ikke er en brøk, et helt tal.

Range: -32768 to 32767

boolean

Bolsk værdi, kan antage enten sandt eller falsk.

Angives i SOAP med 'true' eller 'false' - uden '

streng(x)

Tekst værdi der er begrænset til x-tegn.

geometri

En Geometri, SOAPen modtager ikke geometrycollection.

numeric(x,y)

Her kan brøker angives, x bestemmer det totale antal af cifre, og y er antallet af cifre efter kommaet

Eksempel: numeric(5,2) = 999,99

text

Her er der ikke begrænsninger i databasen på mængden af tekst tilladt, der kan dog forekomme begrænsninger igennem andre foranstaltninger men som udgangspunkt er der intet maks antal karakterer.

 

 

 

Felt- og planregler:

1      Diademregler

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

1.1    Generelle regler for alle diadem

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

objektidentifikator

objekt_id

heltal

Alle

Nej

ID tilknyttet objektet.

For upload via GIS filformat: Ved indberetning af et nyt objekt genereres objekt_id automatisk. Ved tilføjelser eller rettelser til eksisterende objekt, skal objekt_id angives.

For upload via SOAP: Skal altid være udfyldt og kan ikke ændres. Nyt ID kan genereres via SOAP.

temakode

temakode

heltal

Alle

Nej

Koden for plantypen.

Skal altid angives.

oprindelseskode

oprindkode

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal indberettes i offentlig status (F,V,A). Er tilladt at undlade i kladdeversion.

Skal have værdi fra listen.

XSD.

cvrnumberidentifier

cvr_kode

streng(8)

Alle

Nej

CVR-nummer på kommunen.

Skal altid angives.

webadresseidentifikator

link

streng(255)

Nej

Alle

Link til f.eks. varmeforsyningsplan.

Valgfri.

 

1.2    Forsyningsområde - Temakode 1203

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

forsyningomraadenavn

navn1203

streng(130)

V, A

K, KV

Navn på forsyningsområde.

Skal angives i offentlig status (F,V,A).

forsyningsformkode

type1203

heltal

V, A

K, KV

Angivelse af kode for forsyningsform.

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen.

XSD.

forsyningsselskabid

forsyid

streng(8)

V, A

K, KV

Angiver CVR-reference til forsyningsselskabet for pågældende forsyningsområde.

Skal angives i offentlig status (F,V,A). Hvis forsyningsformkode = 4, skal forsyningsselskabid = '99999999' ellers skal forsyningsselskabid være CVR for forsyningsselskab.

geometri

geometri

geometri

V, A

K, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Tilbage til oversigten  

1.3    Tilslutningspligtområde - Temakode 1204

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

tilslutningspligtomraadenavn

navn1204

streng(130)

V, A

K, KV

Navn på tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.

Skal angives i offentlig status (F,V,A).

tilslutningspligtomraadekode

type1204a

heltal

V, A

K, KV

Angivelse af kode for tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen.

XSD

forsyningomraadeobjektidentifikator

forsomoid

heltal

Alle

Nej

Reference til et forsyningsområde

Skal udfyldes.

tilslutningspligtkode

type1204b

heltal

V, A

K, KV

Angivelse af i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde.

skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

afgoerelsedato

dato1204

heltal

yyyymmdd

V, A

K, KV

Angiver den dato hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at der pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt.

Skal udfyldes i offentlig status (V,A)

geometri

geometri

geometri

V, A

K, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Tilbage til oversigten  

 

1.4    Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

forsyningsforbudomraadenavn

navn1205

streng130)

V, A

K, KV

Området indenfor hvilket der gælder et forbud mod visse forsyningsformer jf. varmeforsyningslovens § 14.

Skal angives i offentlig status (V,A).

forsyningsforbudomraadekode

type1205

heltal

V, A

K, KV

Angivelse af hvilken forsyningsform der gælder forbud mod.

Skal have værdi fra listen:

Geoserver liste.

XSD liste.

andetforbudtekst

besk1205

streng130)

Nej

Alle

 Andre forbud.

 Valgfri.

geometri

geometri

geometri

V, A

K, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Tilbage til oversigten  

1.5    Kloakopland - Temakode 1201

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

kloakoplandnavn

navn1201

streng130)

F,V, A

K, KF, KV

Beskrivende navn for kloakoplandet.

Skal angives i offentlig status (F,V,A).

eksisterendekloakkode

type1201a

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Kode for eksisterende kloaktype.

Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

planlagtkloakkode

type1201b

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Kode for planlagt kloaktype.

Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

kloakeringstartaar

staar1201

heltal

YYYY

Nej

Alle

 Årstal der angiver hvornår ændring af status for området planlæges påbegyndt.

 

ikrafttraedelseaar

sluaar1201

heltal

YYYY

F,V, A

K, KF, KV

For nye kloakoplande eller kloakoplande der ændrer status, angiver ikrafttraedelseaar dato for, hvornår den planlagte nye status forventes at træde i kraft. For eksisterende kloakoplande, hvor der ikke er planlagt ændring, angiver ikrafttraedelseaar dato for, hvornår kloakoplandet trådte i kraft.

geometri

geometri

geometri

F,V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

datoforsl

datoforsl

heltal

Nej

Alle

Dato for planforslagets vedtagelse. 

Format: yyyyMMdd

datostart

datostart

heltal

Nej

Alle

Dato for start af høringsperiode. 

Format: yyyyMMdd

datoslut

datoslut

heltal

Nej

Alle

Dato for afslutning af høringsperiode. 

Format: yyyyMMdd

datovedt

datovedt

heltal

Nej

Alle

Dato for planens vedtagelse. 

Format: yyyyMMdd

datoaflyst

datoaflyst

heltal

Nej

Alle

Dato for planens aflysning. 

Format: yyyyMMdd

doklink

doklink

streng(255)

Nej

Alle

Plandokument. 

Skal være et valid link

Tilbage til oversigten  

1.6    Udtræden af spildevandsforsyning mulig - Temakode 1206

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

mulighedforudtraedenkloakoplandnavn

navn1206

streng(130)

F,V, A

K, KF, KV

Beskrivende navn for området, hvor der er mulighed for udtræden af spildevandsforsyning.

Skal angives i offentlig status (F,V,A).

mulighedforudtraedenkloakoplandkode

type1206

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Kode der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland.

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

geometri

geometri

geometri

F,V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

datoforsl

datoforsl

heltal

Nej

Alle

Dato for planforslagets vedtagelse. 

Format: yyyyMMdd

datostart

datostart

heltal

Nej

Alle

Dato for start af høringsperiode. 

Format: yyyyMMdd

datoslut

datoslut

heltal

Nej

Alle

Dato for afslutning af høringsperiode. 

Format: yyyyMMdd

datovedt

datovedt

heltal

Nej

Alle

Dato for planens vedtagelse 

Format: yyyyMMdd

datoaflyst

datoaflyst

heltal

Nej

Alle

Dato for planens aflysning. 

Format: yyyyMMdd

doklink

doklink

streng(255)

Nej

Alle

Plandokument. 

Skal være et valid link.

Tilbage til oversigten  

 

2      Kommuneplan-, kommuneplantillægs- og rammeregler

2.1    Kommuneplan

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid for planen, autogeneres af systemet.

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes 11 for kommuneplaner.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

plannavn

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Planens navn.

Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

doklink

doklink

streng(255)

F, V, A

K, KF, KV

Plan dokument.

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

datoforsl

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforslag skal være før indberetningsdatoen.

datoforsl <= indberetningsdato

datostart

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode.

Skal angives når en plan går i forslag.

Datostart skal være >= Indberetningsdato.

datoslut

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode.

Datoslut skal være efter datostart. Skal angives når en plan går i forslag.

Datoslut skal mindst være 8 uger efter datostart. Datoslut >= 56 dage + datostart.

datovedt

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse.

Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb.

Datovedt >=datoslut OG datovedt <= Indberetningsdatoen

Må ikke være mere end 3 år efter datostart.

datoikraft

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse.

Datoen kan være den samme, som "datovedt", men skal være datoikraft >= Indberetningsdatoen.

Datoikraft >= datovedt og datoikraft >= Indberetningsdatoen.

Hvis den ikke angives vil den blive sat til Indberetningsdatoen.

datoaflyst

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

Datoaflyst skal være efter ikraftrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal aflysningsdatoen være efter forslagsdatoen. Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet. Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for Plandata statusskift, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt sætter planen til vedtaget og datoaflyst sætter planen til aflyst. Hvis værdien angives til 1, kan man angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved kan man lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

Tilbage til oversigten  

2.2    Kommuneplantillæg

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid for planen, autogeneres af systemet.

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komplan_id

komplan_id

heltal

Alle

Nej

Planid reference til den overliggende kommuneplan.

Komplan_id skal altid angives og skal pege på den kommuneplan, som tillæg er lavet ud fra.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes til 12 for kommuneplantillæg.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

plannavn

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Planens navn.

Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

doklink

doklink

streng(255)

F, V, A

K, KF, KV

Plandokument for planen.

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

datoforsl

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget.

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag.

datoforsl <= Indberetningsdato OG datoforsl >= Komuneplanens Forslagsdato

Ved skift til forslag skal tilknyttet kommuneplan have status Forslag

datostart

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode.

datostart >= Indberetningsdato OG datostart >= Høringsperiode start for tilknyttet kommuneplan.

Skal angives når en plan går i forslag.

datoslut

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode.

Datoslut skal være efter datostart

datoslut skal være mindst 4 uger efter Høringsperiodestart (datostart).

Skal angives når en plan går i forslag.

datovedt

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse.

Ved skift til vedtaget skal tilknyttede kommuneplan være status vedtaget.

Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb.

Datovedt >=datoslut OG Datovedt <= Indberetningsdato OG Datovedt >= Kommuneplanens vedtagelsesdato.

datoikraft

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse.

Skal angives for en vedtaget plan.

datoikraft >= Indberetningsdato OG datoikraft >= Kommuneplanens ikraftrædelsesdato.

Hvis den ikke angives, vil den blive sat til Indberetningsdatoen.

datoaflyst

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

Datoaflyst skal være efter ikraftrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal aflysningsdatoen være efter forslagsdatoen.

Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet. Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for Plandata statusskift, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt sætter planen til vedtaget og datoaflyst sætter planen til aflyst. Hvis værdien angives til 1, kan man angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved kan man lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

geomfrakom

geomfrakom

boolean

Alle

---

Angiver om geometri skal arves fra kommuneplan.

Hvis tillæg ikke har nogen rammer eller retningslinjer skal værdi være true, ellers false.
Hvis Feltet er udeladt bliver det sat automatisk af systemet ud fra de indberettede data for kommuneplantillægget. og ved fremtidige tilknytning til tillaeget vil feltet automatisk blive opdateret.

vvmredeg

vvmredeg

heltal

Alle

--

VVM redegørelse

Skal altid angives som værdien 1-3

1;"Kommuneplantillæg uden VVM"

2;"Kommuneplantillæg med VVM"

3;"VVM-redegørelse (uden kommuneplantillæg)"

statsplan

statsplan

boolean

Nej

Alle

Angiver om planen er statslig.

Hvis statslig = true, er det ikke muligt at foretage følgende handlinger på planen:

 • Redigere kladde til forslag
 • Redigere og oprette kladde til vedtaget
 • Indsende forslag
 • Fejlrette vedtaget plan
 • Oprette version på vedtaget plan
 • Aflyse forslag
 • Aflyse vedtaget plan
 • Specifikt aflyse underplaner under en statslig plan

Tilbage til oversigten  

2.3    Ramme

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid tilknyttet planen. Kan ikke ændres

For upload via GIS filformat: Ved indberetning af et nyt objekt genereres planid automatisk. Ved tilføjelser eller rettelser til eksisterende objekt, skal planid angives.

For upload via SOAP: Skal altid være udfyldt og kan ikke ændres. Ved tilføjelser eller rettelser til eksisterende objekt, skal planid angives.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes 10 for kommuneplanrammer.

komplan_id

komplan_id

heltal

Alle

(Nej)

Planid reference til overliggende Kommuneplan

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg.

Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.

Hvis ramme har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

komtil_id

komtil_id

heltal

Alle

(Nej)

Planid reference til overliggende kommuneplantillaeg

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller et kommuneplantillæg.

Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.

Hvis ramme har ophæng i et kommuneplantillæg angives planid for denne.

plantype

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen.

Skal altid udfyldes 10.1. Kan kun antage værdi 10.1, da andre typer ikke længere kan indberettes.

plannr

plannr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen.

plannavn

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Planens navn.

Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

distrikt

distrikt

streng(50)

Nej

Alle

Plandistriktets navn.

anvgen

anvgen

heltal

Nej

Alle

Planens generelle anvendelseskode.

Kan kun antage følgende værdier:

Geoserver liste.

XSD liste.

anvkonkret

anvkonkret

heltal

Nej

Alle

Planens konkrete anvendelseskode.

Feltet er udgået fra 1. januar 2018.

Bruges kun til visning af indberettet værdi fra tidligere datamodel.

datoforsl

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget.

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag.

datoforsl = (Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoforsl).

datovedt

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse.

Datovedt = (Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoforsl).

datoikraft

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse.

datoikraft = s(Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoikraft).

Hvis den ikke angives vil den blive sat til Indberetningsdatoen

datoaflyst

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning.

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

datoaflyst = (Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoaflyst).

saflysdato

saflysdato

heltal

yyyymmdd

--

K, KF, F, KV, V, A

Valgfri specifik aflysningsdato for rammen.

Hvis denne sættes, vil kun denne ramme blive aflyst.

Specifik aflysningsdato skal være efter ikraftrædelsesdato

fzone

fzone

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Angivelse af rammens fremtidige zonestatus.

Skal angives til en af følgende zoner:


1 - Byzone
2 - Landzone
3 - Sommerhusområde
4 - Byzone og Landzone
5 - Sommerhusområde og Landzone
6 - Byzone og sommerhusområde
7 - Byzone, Landzone og Sommerhusområde.

zone

zone

heltal (1 eller 3)

F, V, A

K, KF, KV

Feltet er udgået pr. 1. januar 2018.

bebygpct

bebygpct

heltal

Max 3 ciffer

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesprocent.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

bebygpctaf

bebygpctaf

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet bebygpct er beregnet ud fra. Bebyggelsesprocenten angivet for i planen.

Skal angives, hvis "bebygpct" er udfyldt.

Kan have følgende værdier:

Geoserver liste.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg=true".

bebygpctar

bebygpctar

heltal

(maks 3 cifre)

Nej

Alle

Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true".

m3_m2

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Alle

Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2)). Bebyggelsesomfang opgives i kubikmeter per kvadratmeter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

m3_m2h

m3_m2h

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet m3_m2 er beregnet ud fra.

Kan have følgende værdier:

Geoserver liste

Skal angives, hvis "m3_m2" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

maxetager

maxetager

numeric(4,1)

Nej

Alle

Maksimalt antal etager.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

maxbygnhjd

maxbygnhjd

numeric(5,2)

Nej

Alle

Maksimal højde.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

minmiljo

minmiljo

heltal

Nej

Alle

Mindst tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Minmiljo må ikke være større end maxmiljo , (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

maxmiljo

maxmiljo

heltal

Nej

Alle

Maksimalt tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Maxmiljo skal være større end minmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

notanvgen

notanvgen

text

Nej

Alle

Notatfelt. Rammetekst tilknyttet generelle anvendelsesbestemmelser.

notomranv

notomranv

text

Nej

Alle

Rammetekst områdets anvendelse.

notbebygom

notbebygom

text

Nej

Alle

Rammetekst bebyggelsens omfang og udformning.

notophold

notophold

text

Nej

Alle

Rammetekst opholds- og fritidsarealer.

notmiljo

notmiljo

text

Nej

Alle

Rammetekst miljøforhold.

notinfras

notinfras

text

Nej

Alle

Rammetekst infrastruktur.

notzone

notzone

text

Nej

Alle

Rammetekst zonenotat.

notlokalp

notlokalp

text

Nej

Alle

Rammetekst lokalplaner og byplanvedtægter indenfor rammen.

notat

notat

text

Nej

Alle

Rammetekst notater.

dataprod

dataprod

streng(40)

Nej

Alle

Dataproducentens navn.

(valgfri)

digigrundl

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

digigrundd

digigrundd

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.

Format yyyyMMdd. (valgfri).

geometri

geometri

geometri

F, V

K, KF, KV, A

Geometri for planen.

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon.

Geometri skal være indenfor den angivne kommunegrænse, Dog må der godt finde overlap sted. Den kommunegrænse, som benyttes, følger ikke nødvendigvis matrikelgrænser.

Geometri må ikke overlappe kommunegrænsen med mere end maks 10%, dog højst 5000 m2.

megawatt

megawatt

numeric(8,2)

F, V, A

K, KF, KV

Angivelse af hvor mange MW (MegaWatt) der er planlagt for indenfor et vindmølleområde.

Må kun angives, hvis følgende er opfyldt; anvgen er kode 81 og

"anvspec" (specifikbygomfangtype) er angivet med kode 8111.

Hvis megawatt ellers er udfyldt vil det give en fejl.

sforhold

sforhold

text

Nej

Alle

Valgfri supplerende oplysninger om planens anvendelser eller omfang af byggemuligheder.

Feltet fjernes fra rammer, så skal ikke benyttes.

minuds

minuds

numeric(8,2)

Nej

Alle

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Må ikke angives, hvis "iudstykreg = true"

minudsdbl

minudsdbl

numeric(8,2)

Nej

Alle

Feltet er udgået se Specifik bygomfang:

specifik bygomfang og anvendelse

minuds2fam

minuds2fam

numeric(8,2)

Nej

Alle

Feltet er udgået se Specifik bygomfang:

specifik bygomfang og anvendelse

minudsraek

minudsraek

numeric(8,2)

Nej

Alle

Feltet er udgået se Specifik bygomfang:

specifik bygomfang og anvendelse

eareal

eareal

heltal

maks

7 ciffer

Nej

Alle

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må opføres. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

earealh

earealh

heltal

Nej

Alle

Arealet etagearealet (eareal) er beregnet ud fra.

Kan have følgende værdier:

Geoserver liste

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

faelbestem

faelbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bygfelt

bygfelt

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bdbestem

bdbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

datogstart

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for starten af versionens gyldighedsperiode. Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet bruges kun til visning og angivet værdi vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version,

datogslut

datogslut

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for udløb af versionens gyldighedsperiode.

Hver version (se nedenfor) af en plan skal tildeles en slutdato for versionens gyldighed, når versionen ikke længere skal være gældende, fx fordi der er oprettet en ny version af planen. Bemærk at den seneste version af en aflyst plan (status "A") vil ikke have nogen "datogslut", da denne er den seneste version af planen (som dog ikke er juridisk gældende, fordi den er aflyst).

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

 

 

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

VVed værdien 2 forstås normalt flow for statusskift i Plandata, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status, f.eks. en kommuneplan og dens rammer.

iomfangreg

iomfangreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Markering af at rammen IKKE regulerer bebyggelsesomfang.

Hvis planen ikke regulerer omfangsbestemmer skal iomfangreg angives med true og følgende felter må ikke

udfyldes (bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar).

Herunder også for specifikbygomfangtype.

iudstykreg

iudstykreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Markering af at rammen IKKE regulerer udstykning.

Hvis planen ikke regulerer udstykningsbestemmelser skal iudstykreg angives med true og følgende felter må ikke
udfyldes (minuds og udstykforbud/udstykfb). Default er true.

udstykforbud

udstykforbud

boolean

Nej

Alle

Angiver at et område ikke må udstykkes.

Feltet angives til true, hvis der er udstykningsforbud og må kun angives hvis iudstykreg = false.

Hvis 'udstykforbud' = true, må der ikke angives 'minuds'.

Hvis 'udstykforbud' = false, skal der angives 'minuds'.

Det er også muligt at angive udstykningsforbud for en specifik anvendelse. Se udstykfb.

versionsnr

versionsnr

heltal

Nej

Alle

Versionsnr. kan bruges til at angive, at man vil fejlrette en tidligere version af en vedtaget ramme, som ikke længere er aktuel. (Kan kun lade sig gøre via Plandata.dks brugergrænseflade).

Fejlrettelser på tidligere versioner kan ikke lade sig gøre via SOAP. Her vil der kun kunne fejlrettes på den gældende aktuelt vedtaget rammeversion.

vindbeskriv

vindbeskriv

text

Nej

Alle

Vindmøllebeskrivelse .

Må kun udfyldes hvis anvgen = 81 og der findes en anvspec = 8111

sforaktuel

sforaktuel

boolean

F,V,A

K,KF,KV

Angiver om særlige forhold (sforhold) er relevant for nedbrydningen

Sættes automatisk til false.

Se Specifik bygomfang / anvendelse for dokumentation om dette.  

Tilbage til oversigten  

 

3      Kommuneplanstrategi

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid, autogeneres af systemet.

Skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes 70.

plannr

plannr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen

plannavn

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Plannavn.

Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

revisionstype

revisionstype

streng(3)

F, V, A

K, KF, KV

Der skal angives en revisionstype.

Se listen over mulige værdier her:

Geoserver liste.

XSD liste via SOAPen.

doklink

doklink

streng(255)

F, V, A

K, KF, KV

Plandokument for planen.

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

datoforsl

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget.

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforslag skal være før indberetningsdatoen.

datoforsl < indberetningsdato

datostart

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode.

Datostart skal være >= datoforsl og skal angives, når en plan går i forslag.

datoslut

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode.

Datoslut skal være efter datostart og skal angives når en plan går i forslag.

Datoslut skal mindst være 8 uger efter datostart. Datoslut >= 56 dage + datostart

datovedt

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse.

Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb.

Datovedt >=datoslut OG datovedt <= Indberetningsdatoen. OG datovedt > datoslut

Skal angives for at vedtage planen.

Må ikke være mere end 3 år efter datostart.

datoikraft

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse.

Skal angives for en vedtaget plan.

Må ikke være før datovedt og ikke mere end 8 uger efter.

Må ikke være efter indberetningsdato.

Hvis den ikke angives vil den blive sat til Indberetningsdatoen.

datoaflyst

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning.

En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget. Datoaflyst skal være efter ikraftrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal aflysningsdatoen være efter forslagsdatoen.

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen som en kladde version.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for Plandata statusskift, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt sætter planen til vedtaget og datoaflyst sætter planen til aflyst. Hvis værdien angives til 1, kan man angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved kan man lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

Tilbage til oversigten  

 

4      Landzonetilladelser

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid, autogeneres af systemet

Skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes 80.

plantype

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen skal altid udfyldes 80.1.

lztnavn

lztnavn

streng(130)

V, A

(K), KV

Navn som kommunen giver tilladelsen.

lztnr

lztnr

streng(30)

V

(K), KV

Landzonetilladelsenr.

Skal være unikt indenfor kommunen og andre landzonetilladelser med samme planstatus i samme kommune.

Dog ikke aflyst, hvor flere planer kan have samme landzonetilladelsenr.

datoikraft

datoikraft

heltal

yyyyMMdd

V,A

(K), KV

Dato for planens ikrafttrædelse.

Skal angives for at landzonetilladelsen kan træde i kraft. Må ikke være angivet efter indberetningsdato i Plandata.dk.

01.01.2013 <= datoikraft <= indberetningsdato

datoudloeb

datoudloeb

heltal

yyyyMMdd

A

(K), KV

Dato for landzonetilladelsens udløb.

Dato for udløb skal være mindst 5 år og maks. 10 år efter datoikraft.

For landzonetilladelse vedtaget før 1/7-2017 er minimum 3 år. For landzonetilladelse vedtaget efter 1/7-2017 er minimum 5 år --> ikke en regel men en vejledning.

Landzonetilladelse bliver automatisk aflyst af systemet, når datoen indtræffer.

doklink

doklink

streng(255)

V, A

(K), KV

Plandokument for planen.

Pdf-dokumentet kan indeholde dokumentation, som nærmere stedfæster, hvilken del af ejendommen, landzonetilladelsen gælder.

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A). Doklink ændres til en anden url ved indberetning.

Downloades ved indberetning via SOAP og sættes herefter af systemet.

I Plandata.dk skal en pdf oploades før en indberetning, hvorefter doklink sættes af systemet.

aenanvbyg

aenanvbyg

boolean

V, A (undtagelser)

(K), KV

Ændret anvendelse af areal.

Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

aenanvarea

aenanvarea

boolean

V, A

(undtagelser)

(K), KV

Ændret anvendelse af bebyggelse.

Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

tekanlaeg

tekanlaeg

boolean

V, A

(undtagelser)

(K), KV

Tekniske anlæg.

Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

andet

andet

boolean

V, A

(undtagelser)

(K), KV

Andet.

Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

geometri

geometri

geometri

---

--

Geometri for planen

Sættes af system på baggrund af geometrien fra de angivne matrikler i de respektive ejerlav. Der checkes for overlap med kommunegrænsen, som må

overskrides med op til 80%, dog højst 80.000 m2 udover kommunegrænsen. De kommunegrænser Plandata.dk benytter, følger ikke altid matrikelgrænserne, og derfor

er overlap-regel sat højt.

Overlap udover grænser, som ikke tilkommer andre (f.eks. ud over vandet), vil ikke tælle med i overlappet. Hvis en landzonetilladelse alligevel ikke kan

oprettes, skal PlanSupport kontaktes.

matrbetegn

matrbetegn

text

V, A

(K), KV

Der angives streng i følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode:matrikelnr;...." F.eks: "11851:1b;11851:1bb". De angivne matrikler skal findes i Plandata.dks matrikelliste, som opdateres hver dag. Historiske matrikelnumre vil ikke kunne anvendes, da de ikke længere er gyldige.

Det samme jordstykke må kun tilknyttes én gang.

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for statusskift i Plandata, hvor angivelse datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status, f.eks. en lokalplan og dens delområder.

datotilbag

datotilbag

heltal

yyyyMMdd

--

--

Tilbagetrækningsdato for landzonetilladelsen.

En tilbagetrækningsdato er den dato, hvor man har tilbagetrukket en landzonetilladelse, da det har vist sig at landzonetilladelsen var givet på et forkert grundlag og derfor ikke er gyldig fra denne dato.

datotilbag < dagsdato and datotilbag > datoikraft

Tilbage til oversigten  

 

5      Lokalplan-, delområde- og byggefeltregler

5.1    Lokalplan

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid for planen, autogenereres af systemet.

Skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes 20.

plantype

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen.

Skal altid udfyldes 20.1.

plannr

plannr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen.

plannavn

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Planens navn.

Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

anvgen

anvgen

heltal

Nej

Alle

Planens generelle anvendelseskode.

Kan kun antage værdier fra følgende liste

Obligatorisk hvis anvendelse reguleres. Se "ianvreg".

datoforsl

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget.

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforslag skal være før indberetningsdatoen.

datoforsl < datovedt og datoforsl <= indberetningsdato.

datostart

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode.

Skal angives, når en plan går i forslag

Datostart skal være >= datoforsl.

datoslut

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode.

Datoslut skal være efter datostart og følge planlovens høringsperiode . Skal angives når en plan går i forslag.

Datoslut skal mindst være 2 uger efter datostart.

datovedt

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse.

Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb og datovedt skal være før eller på indberetningsdatoen.

Må ikke være mere end 3 år efter datostart.

Skal angives for at vedtage planen.

Datovedt >=datoslut OG datovedt <= Indberetningsdatoen

datoikraft

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse.

Datoen kan være den samme, som "datovedt", men skal være datoikraft >= datovedt og datoikraft >= indberetningsdatoen

Hvis den ikke angives, vil den blive sat til datovedt.

datoaflyst

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning.

En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

Datoaflyst skal være efter ikraftrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal aflysningsdatoen være efter forslagsdatoen. Hvis lokalplanen aflyses, vil underliggende delområder også blive aflyst.

doklink

doklink

streng(255)

F, V

K, KF, KV, A

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

distrikt

distrikt

streng(50)

Nej

Ale

Plandistriktet navn.

Valgfri.

izonereg

izonereg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Markering af at zonestatus for det samlede planområde IKKE reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde".

Felt skal udfyldes med true, hvis planen ikke regulerer zone, ellers false.

Som udgangspunkt sætter systemet dette for en plan i offentlig status (F,V,A), alt efter hvad zone er sat til.

zone

zone

heltal

(1 eller 3)

F, V, A

K, KF, KV

Kode for zonestatus.

Skal angives hvis planen regulerer zone 1 (byzone) eller 3 (sommerhusområde).

Skal dog kun angives, hvis zone ikke er angivet på delområdeniveau. Enten angives zone på lokalplanniveau eller delområde.

Det må ikke angives på begge niveauer. Hvis zone ikke reguleres på lokalplanniveau skal feltet izonereg sættes til true.

bebygpct

bebygpct

heltal (maks 3 cifre)

 

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesprocent.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bebygpctaf

bebygpctaf

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet bebygpct er beregnet ud fra.

Kan have følgende værdier: liste

Skal angives i hvis "bebygpct" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bebygpctar

bebygpctar

heltal

(maks 3 cifre)

Nej

Alle

Højeste andel (%) af grundarealet der må bebygges.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Alle

Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2)). Bebyggelsesomfang opgives i kubikmeter per kvadratmeter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2h

m3_m2h

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet m3_m2 er beregnet ud fra.

Kan have følgende værdier:liste

Skal angives, hvis "m3_m2" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxetager

maxetager

numeric(4,1)

Nej

Alle

Maksimalt antal etager.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

maxbygnhjd

maxbygnhjd

numeric(5,2)

Nej

Alle

Maksimal højde i meter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minmiljo

minmiljo

heltal

Nej

Alle

Mindst tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Minmiljo må ikke være større end maxmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

maxmiljo

maxmiljo

heltal

Nej

Alle

Maksimalt tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Maxmiljo skal være større end minmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

bevarbest

bevarbest

streng(254)

Nej

Alle

Bygningsbevaringsbestemmelse.

Må angives i offentlig status (F,V,A), hvis en anden bestemmelse er angivet (ABESTEM)

bebyggrad

bebyggrad

heltal

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesgrad.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

mingrund

mingrund

heltal

Nej

Alle

Minimum andel af grundstørrelse.

dataprod

dataprod

streng(40)

Nej

Alle

Dataproducentens navn.

Valgfri.

digigrundl

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra listen

XSD

digigrundd

digigrundd

heltal

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.

Formatet yyyyMMdd. (valgfri)

geometri

geometri

geometri

F, V

K, KF, KV, A

Geometri for planen.

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon.

Geometri skal være indenfor angivet kommunegrænse, dog må der godt finde overlap sted. Den kommunegrænse, som benyttes, følger ikke nødvendigvis matrikelgrænser.

Geometri må ikke overlappe kommunegrænsen med mere end maks. 10%, dog højst 5000 m2.

megawatt

megawatt

numeric(8,2)

F, V, A

K, KF, KV

Planlagt megawatt for vindmølleområde.

Må kun angives, hvis følgende er opfyldt; anvgen er kode 81 og

"anvspec" (specifikbygomfangtype) er angivet med kode 8111.

Hvis megawatt ellers er udfyldt vil det give en fejl.

vvmredeg

vvmredeg

boolean

Nej

Alle

Angiv hvis planen har noget med vvm at gøre

sforhold

sforhold

streng

Nej

Alle

Supplerende oplysninger om planens anvendelser eller omfang af byggemuligheder.

Valgfri

minuds

minuds

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Må ikke angives, hvis "iudstykreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minudsdbl

minudsdbl

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minuds2fam

minuds2fam

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minudsraek

minudsraek

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

eareal

eareal

heltal

maks

7 ciffer

Nej

Alle

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges inden for et givent område

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

earealh

earealh

heltal

Nej

Alle

Kan kun antage følgende værdier: https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

faelbestem

faelbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bygfelt

bygfelt

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bdbestem

bdbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

datogstart

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for starten af versionens gyldighedsperiode.

Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet bruges kun til visning og angivet værdi vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version.

datogslut

datogslut

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for udløb af versionens gyldighedsperiode.

Hver version (se nedenfor) af en plan skal tildeles en slutdato for versionens gyldighed, når versionen ikke længere skal være gældende, fx fordi der er oprettet en ny version af planen. Bemærk at den seneste version af en aflyst plan (status "A") vil ikke have nogen "datogslut", da denne er den seneste version af planen (som dog ikke er juridisk gældende, fordi den er aflyst).

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

 

 

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow i statusskift i Plandata, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

ianvreg

ianvreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Default sættes den til false.

Hvis denne er sat til true må følgende felter ikke angives (anvgen og alle anvspec typer).

iomfangreg

iomfangreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen ikke regulerer omfangsbestemmer skal "iomfangreg" angives med true

Hvis true må følgende felter ikke

udfyldes (anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar). Herunder også for

specifikbygomfangtype.

iudstykreg

iudstykreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen ikke regulerer udstykning skal iudstykreg angives med true.

Hvis true må felterne (minuds og udstykforbud/udstykfb) ikke indberettes.

udstykforbud

udstykforbud

boolean

Nej

Alle

Angiver at et område ikke må udstykkes (true/false).

Må kun angives hvis iudstykreg = false.

Hvis 'udstykforbud' = true, må der ikke angives 'minuds'.

Hvis 'udstykforbud' = false, skal der angives 'minuds'.

Det er også muligt at angive udstykningsforbud for en specifik anvendelse. Se udstykfb.

versionsnr

versionsnr

heltal

Nej

Alle

Version nummer på planen.

Versionsnr kan bruges til at angive, at man vil fejlrette en tidligere version af en vedtaget lokaplan,

som ikke længere er aktuel. (Kan kun lade sig gøre via Plandata.dks brugergrænseflade).

Fejlrettelser på tidligere versioner kan ikke lade sig gøre via SOAP. Her vil der kun kunne fejlrettes på den gældende aktuelle lokalplans vedtaget version.

kompleks

kompleks

boolean

(Default false)

F, V, A

K, KF, KV

Markerer om planen er kompleks.

Hvis planen er markeret som kompleks (true) må følgende felter ikke udfyldes;

(anvgen, bebygpct, bebygpctaf, bebygpctar, eareal, earealh, maxetager, maxbygnhjd, minmiljo, maxmiljo,

minuds, m3_m2, m3_m2h), samt alle bygomfangsbestemmelser

(anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar).

kbeskriv

kbeskriv

text

F, V, A

K, KF, KV

Beskrivelse af hvorfor planen er kompleks.

Hvis "kompleks" er sat til true, skal der angives en beskrivelse af, hvorfor planen er kompleks, og

der kan ikke registeres data.

vindbeskriv

vindbeskriv

text

Nej

Alle

Vindmølle beskrivelse.

Må kun udfyldes hvis anvgen = 81 og der findes en anvspec = 8111

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

sforaktuel

sforaktuel

boolean

F,V,A

K,KF,KV

Angiver om særlige forhold (sforhold) er relevant for nedbrydningen

Hvis 'SFORHOLD' er udfyldt, skal der tages stilling til om det er relevant for nedbrydningen eller ej.

statsplan

statsplan

boolean

Nej

Alle

Angiver om planen er statslig.

Hvis statslig = true, er det ikke muligt at foretage følgende handlinger på planen:

 • Redigere kladde til forslag
 • Redigere og oprette kladde til vedtaget
 • Indsende forslag
 • Fejlrette vedtaget plan
 • Oprette version på vedtaget plan
 • Aflyse forslag
 • Aflyse vedtaget plan
 • Specifikt aflyse underplaner under en statslig plan

Se Specifik bygomfang / anvendelse for dokumentation om dette.  

Tilbage til oversigten  

 

5.2    Delområder og byggefelt

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid for planen, autogenereres af systemet.

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes 30.

delnr

delnr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Delnr.

Skal være unikt indenfor den tilhørende lokalplan..

lokplan_id

lokplan_id

heltal

Alle

Nej

Planid reference til overliggende lokalplan.

Et delområde skal altid være tilknyttet en lokalplan.

plantype

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen skal altid udfyldes. For delområder findes flere typer af delområder, som kan angives

Udfor den valgte plantype vil der gælde forskellige regler.

30.1 Normalt delområde

30.4 Byggefelt delområde.

anvgen

anvgen

heltal

Nej

Alle

Generel anvendelseskode.

Kan kun antage følgende værdier https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_generelanvendelse_v

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

zone

zone

heltal (1 eller 3)

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives hvis planen regulerer zone 1 (byzone) eller 3 (sommerhusområde).

Skal dog kun angives, hvis zone ikke er angivet på lokalplanniveau. Enten angives zone på lokalplanniveau eller delområde.

Det må ikke angives på begge niveauer. Hvis zone ikke reguleres for delområde skal feltet izonereg sættes til true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

anvkonkret

anvkonkret

heltal

Nej

Alle

Feltet er udgået.

datoforsl

datoforsl

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Forslags dato.

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforsl skal være den samme, som der findes på den tilhørende lokalplan.

En anden dato må ikke angives.

datovedt

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Vedtagelses dato.

Datovedt skal skal være den samme, som der findes på den tilhørende lokalplan. En anden dato må ikke angives.

datoaflyst

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Aflysnings dato.

Datoaflyst skal være den samme som på lokalplanen. Denne sættes automatisk af system, hvis lokalplanen bliver aflyst.

Hvis delområdet skal aflyses uden at lokalplanen skal aflyses, skal feltet "saflysdato" benyttes for specifikt at aflyse delområdet.

bebygpct

bebygpct

heltal

(maks 3

ciffer)

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesprocent.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bebygpctaf

bebygpctaf

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Bebyggelsesprocenten angivet for i planen.

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "bebygpct" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bebygpctar

bebygpctar

heltal (Maks 3 ciffer)

Nej

Alle

Højeste andel af grundarealet, der må bebygges.

Skal udfyldes, hvis planen regulere om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

m3_m2

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Alle

Rumfangsbestemmelse (bygningernes maks. rumfang i m3).

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantypen er 30.4 byggefelter.

m3_m2h

m3_m2h

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Enhed tilhørende m3_m2.

Kan kun antage følgende værdier: https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "m3_m2" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis delområdets plantypen er 30.4 byggefelter.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxetager

maxetager

numeric(4,1)

Nej

Alle

Maksimalt antal etager.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxbygnhjd

maxbygnhjd

numeric(5,2)

Nej

Alle

Maksimal højde.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minmiljo

minmiljo

heltal

Nej

Alle

Mindst tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7).

Minmiljo skal være større end maxmiljo , (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

maxmiljo

maxmiljo

heltal

Nej

Alle

Maksimalt tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Maxmiljo skal være større end minmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bevarbest

bevarbest

streng(254)

Nej

Alle

Angiver om der findes bygningsbevaringsbestemmelser.

Må angives i offentlig status (F,V,A), hvis en anden bestemmelse er angivet (AEESTEM)

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bebyggrad

bebyggrad

heltal

Nej

Alle

Maks. bebyggelsesgrad.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

mingrund

mingrund

heltal

Nej

Alle

Minimum andel af grundstørrelse

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

dataprod

dataprod

streng(40)

Nej

Alle

Dataproducentens navn.

Valgfri.

digigrundl

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra listen

XSD

digigrundd

digigrundd

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.

Formatet yyyyMMdd. (valgfri).

geometri

geometri

geometri

F, V

K, KF, KV, A

Geometri for planen.

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon.

Geometri skal være indenfor angivet kommunegrænse, dog må der godt finde overlap sted. Den kommunegrænse, som benyttes, følger ikke nødvendigvis matrikelgrænser.

Geometri må ikke overlappe kommunegrænsen med mere end maks. 10%, dog højst 5000 m2.

Delområdets geometri skal ligge 100% indenfor den tilhørende lokalplan.

sforhold

sforhold

text

Nej

Alle

Valgfri supplerende oplysninger om planens anvendelser eller omfang af byggemuligheder.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

minuds

minuds

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Må ikke angives, hvis "iudstykreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minudsdbl

minudsdbl

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minuds2fam

minuds2fam

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minudsraek

minudsraek

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

eareal

eareal

heltal

maks

7 ciffer

Nej

Alle

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges, inden for et givent område.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

earealh

earealh

heltal

Nej 

Alle

enhed tilhørende eareal

Kan kun antage følgende værdier: https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

faelbestem

faelbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes.

bygfelt

bygfelt

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes.

bdbestem

bdbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes.

datogstart

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Gyldigheds start dato.

Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet

bruges kun til visning og angivne værdier vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for

planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version,

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen, som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt plansystem statusskift flow, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

saflysdato

saflysdato

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Specifik aflysningsdato. Kan anvendes, hvis det enkelte delområde skal aflyses specifikt. Hvis denne sættes, vil delområdet blive aflyst med den angivne dato.

Specifik aflysningsdato skal være efter ikraftrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal datoen være efter forslagsdatoen.

ianvreg

ianvreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Default sættes den til false.

Hvis denne er sat til true må følgende felter ikke angives (anvgen og alle anvspec typer).

izonereg

izonereg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Felt skal udfyldes med true, hvis planen ikke regulerer zone, ellers false.

Som udgangspunkt sætter systemet dette for en plan i offentlig status (F,V,A), alt efter hvad zone er sat til.

Skal sættes til true for typen 30.4 byggefelter, da byggefelter ikke regulerer zone.

iomfangreg

iomfangreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Ikke Omfangs Reguleret.

Hvis planen ikke regulerer omfangsbestemmer skal "iomfangreg" angives med true og følgende felter må ikke

udfyldes (anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar). Herunder også for

specifik bygomfangtype.

iudstykreg

iudstykreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen ikke regulerer udstykning skal iudstykreg angives med true og felterne

(minuds og udstykforbud/udstykfb) må ikke indberettes.

Skal sættes til true for typen 30.4 byggefelter, da byggefelter ikke regulerer udstykning.

udstykforbud

udstykforbud

boolean

Nej

Alle

Angiver at et område ikke må udstykkes (true/false), .

må kun angives hvis iudstykreg = false

Hvis 'udstykforbud' = true, må der ikke angives 'minuds'.

Hvis 'udstykforbud' = false, skal der angives 'minuds'.

Det er også muligt at angive udstykningsforbud for en specifik anvendelse. Se udstykfb.

megawatt

megawatt

numeric(8,2)

F, V, A

K, KF, KV

Megawatt for vindmølle området.

Må kun angives, hvis følgende er opfyldt; anvgen er kode 81 og

"anvspec" (specifikbygomfangtype) er angivet med kode 8111.

Hvis megawatt ellers er udfyldt vil det give en fejl.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

versionsnr

versionsnr

heltal

Nej

Alle

Versionsnr for planen.

Versionsnr kan bruges til at angive man vil fejlrettet en tidligere version for et vedtaget lokaplandelområde,

som ikke længere er aktuel. (Kan kun lade sig gøre via plandata brugergrænseflade).

Versionsnr er ikke understøttet i soap snitfladen. Her vil der kun kunne fejlrettes

på det gældende aktuel lokalplandelområde vedtaget version.

kompleks

kompleks

boolean

(Default false)

F, V, A

K, KF, KV

Angiver om planen er kompleks.

Hvis planen er markeret som kompleks (true) må følgende felter ikke udfyldes i offentlig status (F,V,A)

(anvgen, bebygpct, bebygpctaf, bebygpctar, eareal, earealh, maxetager, maxbygnhjd, minmiljo, maxmiljo,

minuds, m3_m2, m3_m2h), samt alle bygomfangsbestemmelser

(anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar).

kbeskriv

kbeskriv

text

F, V, A

K, KF, KV

Tilhørende beskrivelse til hvorfor planen er kompleks.

Hvis "kompleks" er sat til true, skal der angives en beskrivelse af hvorfor planen er kompleks, og

der kan ikke registreres data.

vindbeskriv

vindbeskriv

text

Nej

Alle

Tilhørende beskrivelse af vindmølle område.

Må kun udfyldes hvis lokalplanens anvgen = 81 og der findes en anvspec = 8111

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

byggefelttype

bygtype

heltal (1-4)

Nej

Alle

Typen på byggefeltet.

Byggefelttyper kan antage følgende værdier

Byggefelttype kan kun og skal angives på delområder med plantype 30.4.

Såfremt byggefelt er type 1: 'Byggefelt med begrænsende byggeret' kan der IKKE angives et etageareal.

Såfremt byggefelt er type 2: 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' SKAL der angives et etageareal.

Såfremt byggefelt er type 3: 'Vejledende byggefelt' eller type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' er det frivilligt at angive etageareal, antal etage eller max højde.

Såfremt byggefelt er type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' skal der være angivet anvendelse

Yderligere til byggefelter:

 • Byggefelter som er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' må ikke begge være indenfor samme delområde eller planområde, hvor der er omfangsbestemmelser (etageareal og bebyggelsesprocent).
 • For byggefelter som er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret', skal specifik anvendelse, såfremt det er angivet, svare til mindst en specifik anvendelse angivet for det område byggefeltet er indenfor.
 • Såfremt der er angivet anvendelse for lokalplanområde, delområde og et byggefelt indenfor delområdet, skal specifik anvendelse på byggefeltet svare til mindst en specifik anvendelse for delområdet.
 • Såfremt et byggefelt er (helt eller delvist) indenfor flere delområder med angivet anvendelse, skal specifik anvendelse på byggefeltet svare til mindst en specifik anvendelse angivet for mindst et af delområderne.
 • Såfremt et byggefelt er delvist indenfor et delområde med anvendelse, men også er indenfor en del af lokalplanområdet, der ikke er dækket af et delområde med anvendelse, skal specifik anvendelse på byggefeltet, såfremt det er angivet, svare til mindst en specifik anvendelse angivet for enten delområdet eller lokalplanområdet.

sforaktuel

sforaktuel

boolean

F,V,A

K,KF,KV

Angiver om særlige forhold (sforhold) er relevant for nedbrydningen

Hvis 'SFORHOLD' er udfyldt, skal der tages stilling til om det har relevans for nedbrydningen.

Se Specifik bygomfang / anvendelse for dokumentation om dette.  

Tilbage til oversigten   

6      Retningslinjeregler

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

6.1    Generelle regler for alle retningslinjer

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

objektidentifikator

objekt_id

heltal

Alle

Nej

Id på planen. Der findes metoder til at generere et nyt via SOAP.

Skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

temakode

temakode

heltal

Alle

Nej

Kode for plantypen.

Skal altid angives.

oprindelseskode

oprindkode

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra kodelisten.
XSD

plannr

plannr

streng(30)

F,V, A

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen.

kommuneplanidentifikator

komplan_id

heltal

Alle

Nej

Planid reference til overliggende kommuneplan.

En retningslinje skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg. Hvis retningslinje har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

kommuneplantillaegidentifikator

komtil_id

heltal

Alle

Nej

Reference til overliggende kommuneplantillaeg.

En retningslinje skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg. Hvis retningslinje har ophæng i et kommuneplantillæg angives planid for dette.

specifikaflystdato

sp_datoafl

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Specifik aflysningsdato.

Kan anvendes, hvis den enkelte retningslinje skal aflyses specifikt. Hvis denne sættes, vil retningslinjen blive aflyst med den angivne dato.
Specifik aflysningsdato skal være efter ikraftrædelsesdato. Hvis planen ikke er vedtaget skal datoen være efter forslagsdatoen.

cvrnumberidentifier

cvr_kode

streng(8)

Alle

Nej

CVR-nummer for ansvarlig myndighed.

webadresseidentifikator

link

streng(255)

Nej

Alle

Valgfri. hvis udfyldt valideres url format.

bemaerkningtekst

bem

streng(255)

Nej

Alle

Bemærkning

Valgfri tekst

Tilbage til oversigten  

6.2    Byzone og sommerhusområder - Temakode 1101

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks. overlappes med 50 %, dog højst 12.000 m2.

zonestatuskode

type1101

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kode for zonestatus.

Skal udfyldes i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen:

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_fremtidigzonestatus_v&maxFeatures=50

XSD

https://soap.plandata.dk/PdkWs/schemas3/pdk3/ByzoneSommerhusomraadeStruktur/ZoneStatusKode.xsd

Tilbage til oversigten  

6.3    Detailhandelsstruktur - Temakode 1103

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

detailhandelkode

type1103

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kode for detailhandelskategorier.

Kode for detailhandelskategorier. Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen:

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_detailhandel_v&maxFeatures=50

xsd

https://soap.plandata.dk/PdkWs/schemas3/pdk3/DetailhandelStruktur/DetailhandelKodeType.xsd

dagligmaximummeasure

max_daglig

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med dagligvarer inden for området angivet i etagemeter (m²).

Mindst et af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasure, PladsMaximumMeasure, UdvalgMaximumMeasure.

pladsmaximummeasure

max_plads

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med pladskrævende varegrupper for området angivet i etagemeter (m²)

Mindst et af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasure, PladsMaximumMeasure, UdvalgMaximumMeasure.

udvalgmaximummeasure

max_stor

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² inden for området angivet i etagemeter (m²)

Mindst et af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasure, PladsMaximumMeasure, UdvalgMaximumMeasure.

arealmaximummeasure

max_areal

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Det maksimalt tilladelige samlede butiksareal inden for hvert område angivet i etagemeter (m²)..

Skal udfyldes i offentlig status (F,V,A).

Tilbage til oversigten  

6.4    Planlagte Trafikanlæg - Temakode 1105

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Hvis planlagttrafikanlaegkode er forskellig fra 3,6,8 skal geometri være MULTILINESTRING.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks. overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2 for multipolygon. For MULTILINESTRING må den maks. være 1000 meter uden for komunegrænsen.

planlagttrafikanlaegkode

Type1105

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kode for planlagt trafikanlæg skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_planlagttrafikanlaeg_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.5    Planlagte Tekniske anlæg - Temakode 1106

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien skal være MULTILINESTRING, hvis planlagttekniskanlaegkode er 10.
Hvis planlagttekniskanlaegkode er 11, skal geometrien være MULTIPOINT.
Ved alle andre koder end 10 og 11 kan geometrien kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks. overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2 for multipolygon. For MULTIPOINT må den maks. være 1000 meter udenfor kommunegrænsen.

planlagttekniskanlaegkode

Type1106

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kode for planlagt teknisk anlæg.

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_planlagttekniskanlaeg_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.6    Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

Tilbage til oversigten  

6.7    Støjbelastede arealer - Temakode 1109

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

Tilbage til oversigten  

6.8    Særlig værdifulde landbrugsområder - Temakode 1111

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

landbrugsomraadebeskrivelsetekst

besk1111

streng(10000)

Nej

Alle

Beskrivelse af området og hvad der danner baggrund for udpegningen.

Tilbage til oversigten  

6.9    Skovrejsningsområder - Temakode 1112

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

skovrejsningskode

type1112

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_skovrejsning_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.10 Lavbundsarealer - Temakode 1113

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

lavbundsarealkode

Type1113

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_lavbundsareal_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.11 Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

naturbeskyttelsekode

Type1114

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_naturbeskyttelse_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.12 Økologiske forbindelser - Temakode 1115

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

oekologiskforbindelsekode

Type1115

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_oekologiskforbindelse_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.13 Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

kulturvaerdibeskrivelsetekst

Besk1116

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

Beskrivelse af kulturværdien 

Tilbage til oversigten  

6.14 Værdifulde kulturmiljøer - Temakode 1117

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

kulturmiljoebeskrivelsetekst

Besk1117

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af kulturmiljøet.

Tilbage til oversigten  

6.15 Bevaringsværdige landskaber - Temakode 1118

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

bevarlandskabbeskrivelsetekst

Besk1118

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af landskabet.

Tilbage til oversigten  

6.16 Specifikke geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

geologiskbevaringsvaerdibeskrivelsetekst

Besk1119

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af den lokale geografiske bevaringsværdi.

Tilbage til oversigten  

6.17 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

badeomraadetekst

besk1120a

streng(10000)

Nej

Alle

 Badeområder: Kommuneplanen skal vise udpegningen af badeområder i henhold til bekendtgørelse om badevand. Dvs. områder, som i kommuneplanen er særligt udlagt til badeformål, samt øvrige områder, hvor der findes badevand.

sejladsomraadetekst

besk1120b

streng(10000)

Nej

Alle

 Sejlads: Orientering til borgerne om områder med mulighed for rekreativ sejlads

fritidsfiskeritekst

besk1120c

streng(10000)

Nej

Alle

 Fritidsfiskeri: Orientering til borgerne om fiskepladser med mulighed for rekreativt fiskeri.

andenanvendelsebeskrivelsetekst

besk1120d

streng(10000)

Nej

Alle

 Anden: Anden form for anvendelse af vandløb, søer og kystvande.

Tilbage til oversigten  

6.18 Store Husdyrbrug - Temakode 1142

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

husdyromraadenavn

navn1142

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Beskrivende navn for husdyrområdet 

husdyromraadebeskriv

besk1142

streng(10000)

Nej

Alle

Beskrivelse af husdyrområdet, herunder begrundelse for udpegningen 

Tilbage til oversigten  

6.19 Større sammenhængende landskaber - Temakode 1145

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

storsamlandskabbeskrivelsetekst

besk1145

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af landskabet

Tilbage til oversigten  

 

6.20 Produktionserhvervsområder - Temakode 1151

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

produktionserhvervsomraadebeskriv

Besk1151

text

F, V, A

K, KF, KV

Beskrivelse for produktionserhvervsområde.

Tilbage til oversigten  

 

6.21 Konsekvensområder - Temakode 1150

Feltnavn

GIS feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

konsekvensomraadebeskriv

Besk1150

text

Nej

Alle

Beskrivelse for konsekvensområde.

produktionserhvervsomraadeidentifikator

Peid1150

heltal

Alle

Nej

Produktionserhvervsområde objektidentifikator skal angives her.

Konsekvensområde skal angives med et id for et produktionserhvervsområde.

Dvs. der skal oprettes et produktionserhvervsområde først.

Tilbage til oversigten  

 

6.22 Transformationsområder - Temakode 1152

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

transformationsomraadebeskriv

Besk1152

text

Nej

Alle

 Beskrivende tekst af transformationsområdet indenfor konsekvensområdet for produktionserhvervsområder.

konsekvensomraadeidentifikator

Trid1152

heltal

Alle

Nej

Konsekvensområdes objektidentifikator skal angives her.

Transformationsområde skal angives med et id for et konsekvensområde.

Dvs. der skal oprettes et konsekvensområde først.
Bruges til at koble transformationsområdet sammen med konsekvensområdet indenfor produktionserhvervsområde

Tilbage til oversigten  

 

6.23 Konsekvensområder omkring tekniske anlæg - Temakode 1153

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

tekniskanlaegkonsekvensomraadebeskriv

Besk1153

streng(10000)

Nej

Alle

 Beskrivelse af konsekvensområdet omkring tekniske anlæg

Tilbage til oversigten  

 

6.24 Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

omdannelseslandsbynavn

Navn1160

streng(130)

Nej

Alle

 Omdannelseslandsbyens navn

omdannelseslandsbybeskriv

Besk1160

streng(10000)

Nej

Alle

 Beskrivelse af omdannelseslandsbyen.

Tilbage til oversigten  

 

6.25 Risiko for oversvømmelse eller erosion - Temakode 1165

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometri for planen.

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.
Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

beskrivelse

Besk1165

streng(10000)

Nej

Alle

 Beskrivelse af forekomsten af oversvoemerosion

kode

Type1165

heltal

F, V, A

K, KF, KV

 Kode for oversvoemerosion. Skal angives i offentlig status og have værdi fra listen

Kodeliste

XSD:

XSD-fil

tekst

vaerdi1165

streng(100)

 Beskrivelse af koden for oversvoemerosion

Tilbage til oversigten  

 

7      Zonekort

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid for planen, autogenereres af systemet.

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype.

Skal altid udfyldes 40.

zone

zone

heltal

Alle

Nej

Zone koden for området.

Kun zone 1=Byzone og 3=Sommerhusområde skal registreres. Landzone (2) er alt andet, som ikke er byzone eller sommerhusområde.

dataprod

dataprod

streng(40)

Alle

Nej

Dataproducentens navn.

digigrundl

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra kodelisten.
XSD

digigrundd

digigrundd

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget.

Format yyyyMMdd.

geometri

geometri

geometri

Alle

Nej

Geometri for planen.

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon. Alle gældende skal have en geometri.

datogstart

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej  

Alle 

Dato for starten af versionens gyldighedsperiode.

Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet bruges kun til visning og angivet værdi vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version, 

datogslut 

datogslut 

heltal

yyyymmdd

Nej  

Alle 

Dato for udløb af versionens gyldighedsperiode.

Hver version af en plan skal tildeles en slutdato for versionens gyldighed, når versionen ikke længere skal være gældende, fx fordi der er oprettet en ny version af planen.
Bemærk at den seneste version af en aflyst plan (status "A") vil ikke have nogen "datogslut", da denne er den seneste version af planen (som dog ikke er juridisk gældende, fordi den er aflyst). 

datoaflyst 

datoaflyst 

heltal

yyyymmdd

A  

K, KF, F, 

KV, V 

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

Tilbage til oversigten  

 

8      Specifik bygomfang / Specifik anvendelse

Specifik bygomfang kan indberettes som en del af Lokalplaner, delområder og kommuneplanrammer, under ANVTYPE / SBYGOMFAG ( Se struktur længere nede).

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

anvspec

anvspec

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Specifik anvendelses kode.

Der skal minimum angives 1, hvis ianvreg ikke er sat til true for at angive, at planen ikke regulerer anvendelse.

Det er muligt at angive op til 10 Specifik anvendelse.

Derudover kan følgende værdier angives: liste

bygpct

bygpct

heltal

Nej

Ja

Maksimal bebyggelsesprocent. Knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bygpcth

bygpcth

heltal

Nej

Ja

Arealet bygpcth er beregnet ud fra.

Kan have følgende værdier: liste

Skal angives, hvis "bebygpct(specifikbygomfang)" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

eareal

eareal

heltal

Nej

Ja

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges inden for et givent område

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

earealh

earealh

heltal

Nej

Ja

Arealet eareal er beregnet ud fra.

Kan kun antage følgende værdier: liste.

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Ja

Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2)). Bebyggelsesomfang opgives i kubikmeter per kvadratmeter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2h

m3_m2h

heltal

Nej

Ja

Arealet m3_m2 er beregnet ud fra.

Kan have følgende værdier: liste

Skal angives i offentlig status (F,V,A), hvis "m3_m2 (specifikbygomfang)" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxbhjd

maxbhjd

numeric(5,2)

Nej

Ja

Maksimal tilladt bygningshøjde knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxetage

maxetage

numeric(5,2)

Nej

Ja

Maximale antal etager knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bygpctar

bygpctar

heltal

Nej

Ja

Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minuds

minuds

numeric(7,0)

Nej

Ja

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Må ikke angives, hvis 'iudstykreg' = true eller 'udstykfb' = true for samme specifikke anvendelse eller planen er markeret som kompleks = true.

Det er også muligt at angive en generel minimum udstykningsstørrelse. Den generelle værdi angives på hovedplanen.

udstykfb

udstykfb

boolean

Nej

Ja

Angiver at et område ikke må udstykkes (true/false)

Må ikke angives, hvis 'iudstykreg' = true eller 'minuds' har en værdi for samme specifikke anvendelse eller planen er markeret som kompleks = true.

Det er også muligt at angive et generelt udstykningsforbud. Den generelle værdi angives med 'udstykfurbud' på hovedplanen.

8.1 Struktur eksempel for SOAP:

De forskellige anvendelser pakkes ind i <pdk:ANVTYPE > og chaines herefter med <pdk:SBYGOMFAG> som vist nedenfor:

<pdk:ANVTYPE>
   <pdk:SBYGOMFAG>
     <pdk:ANVSPEC> 1140 </pdk:ANVSPEC>
     <pdk:BYGPCT> </pdk:BYGPCT>
     <pdk:BYGPCTH> </pdk:BYGPCTH>
     <pdk:EAREAL> </pdk:EAREAL>
     <pdk:EAREALH > </pdk:EAREALH>
     <pdk:M3_M2> </pdk:M3_M2>
     <pdk:M3_M2H> </pdk:M3_M2H>
     <pdk:MAXBHJD> </pdk:MAXBHJD>
     <pdk:MAXETAGE> </pdk:MAXETAGE>
     <pdk:BYGPCTAR> </pdk:BYGPCTAR>
     <pdk:MINUDS> </pdk:MINUDS>
     <pdk:UDSTYKFB> </pdk:UDSTYKFB>
   </pdk:SBYGOMFAG>
   <pdk:SBYGOMFAG>
     <pdk:ANVSPEC>8111</pdk:ANVSPEC>
   </pdk:SBYGOMFAG>
</pdk:ANVTYPE>

Tilbage til oversigten  

 

 

9  Tværgående bestemmelser

Tværgående bestemmelser kan indberettes som en del af Lokalplaner ( Se struktur længere nede).

Lokalplan tværgående:

Ved angivelse af omfangsbestemmelser for en lokalplan er det muligt at angive en tværgående bestemmelse, som gælder for flere delområder som helhed.
Bestemmelsen kan være et etageareal eller en bebyggelsesprocent
Bestemmelsen skal gælde for mindst 2 delområder (ikke byggefelter) som findes på planen

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

anvspec

anvspec

heltal

Nej

Alle

Den tilknyttede anvendelse skal være angivet på de relevante delområder

Der må max angives 1 tværgående bestemmelse uden anvspec. Efterfølgende tværgående bestemmelser skal have en anvspec angivet.

Derudover kan følgende værdier angives: liste

bygpct

bygpct

heltal

Nej

Ja

Maksimal bebyggelsesprocent. Knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

eareal

eareal

heltal

Nej

Ja

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges inden for et givent område

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Lokalplandelområde tværgående:

Feltnavn

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

delplanid

delplanid

heltal

Alle

Nej

Der angives 1 delområde planid pr. objekt. Delområdet skal være påhæftet lokalplanen.

Systemet håndhæver ikke relation imellem delområde og lokalplan, ved aflysning af et delområde, skal lokalplanens tværgående bestemmelse opdateres efterfølgende.

9.1 Struktur-eksempel for SOAP:

En Tværgående bestemmelse indberettes som en del af lokalplanen, på samme måde som specifikke anvendelser og bestemmelser

<pdk:TBESTEMMELSER>
   <pdk:TVAERGAAENDE>
     <pdk:ANVSPEC> 1140 </pdk:ANVSPEC>
     <pdk:BYGPCT> 12 </pdk:BYGPCT>
     <pdk:TVAERGAAENDEDEL>
       <pdk:DELPLANID> 123 </pdk:DELPLANID>
       <pdk:DELPLANID> 456 </pdk:DELPLANID>
     </pdk:TVAERGAAENDEDEL>
   </pdk:TVAERGAAENDE>
   <pdk:TVAERGAAENDE>
     <pdk:ANVSPEC>8111</pdk:ANVSPEC>
     <pdk:EAREAL> 500 </pdk:EAREAL>
     <pdk:TVAERGAAENDEDEL>
       <pdk:DELPLANID> 789 </pdk:DELPLANID>
       <pdk:DELPLANID> 101 </pdk:DELPLANID>
     </pdk:TVAERGAAENDEDEL>
   </pdk:TVAERGAAENDE>
</pdk:TBESTEMMELSER>

Tilbage til oversigten  

 

 

10    Indkaldideforslag

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Idéer og forslag til en en kommuneplan.

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Feltbeskrivelse

Regelbeskrivelse

planid

planid

heltal

Alle

Nej

Planid for planen, autogenereres af systemet.

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr.

Skal altid udfyldes.

objektkode

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for plantype.

Skal altid udfyldes med værdien 85.

plannavn

plannavn

streng(130)

F, A

K, KF

Planens navn.

Plannavn. Skal være udfyldt for en offentliggjort plan.

datoforsl

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, A

K, KF

Dato for planforslaget.

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforslag skal være før indberetningsdatoen. datoforsl < datovedt og datoforsl <= indberetningsdato.

datostart

datostart

heltal

yyyymmdd

F, A

K, KF

Dato for start af høringsperiode.

Datostart skal være >= datoforsl og skal angives, når en plan går i forslag.

datoslut

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, A

K, KF

Dato for afslutning af høringsperiode.

Datoslut skal være efter datostart og følge planlovens høringsperiode . Skal angives når en plan går i forslag. Datoslut skal mindst være 8 uger efter datostart. Datoslut >= 56 dage + datostart. Planen vil blive automatisk aflyst dagen efter datoslut er indtruffet.

doklink

doklink

streng(255)

F

K, KF, A

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

geometri

geometri

geometri

F

K, KF, A

Geometri for planen.

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon.

Geometri skal være indenfor angivet kommunegrænse, dog må der godt finde overlap sted. Den kommunegrænse, som benyttes, følger ikke nødvendigvis matrikelgrænser.

Geometri må ikke overlappe kommunegrænsen med mere end maks. 10%, dog højst 5000 m2.

pstatus

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

 

 

Bruges kun af SOAP-service.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow i statusskift i Plandata, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

Tilbage til oversigten  

 

11      Årsager til manuel kontrol

Årsager til manuel kontrol af deljordstykker

Et deljordstykke udtages til kontrol hvis én eller flere af følgende årsager er tilstede iblandt de vedtagne lokalplaner, lokalplandelområder, kommuneplanrammer eller kommuneplantillæg inden for deljordstykkets samlede plangrundlag:

Tilbage til oversigten