Planregler

Plandata.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Table of Contents

 

1       Diademregler............................................................................................................... 4

1.1       Generelle regler for alle diadem.................................................................................. 4

1.2       Forsyningsområde - Temakode 1203.......................................................................... 4

1.3       Tilslutningspligtområde - Temakode 1204.................................................................... 5

1.4       Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205............................................................... 5

1.5       Kloakopland - Temakode 1201.................................................................................... 6

1.6       Udtræden af spildevandsforsyning mulig - Temakode 1206.......................................... 7

2       Kommuneplan-, kommuneplantillægs- og rammeregler............................................. 9

2.1       Kommuneplan........................................................................................................... 9

2.2       Kommuneplantillæg.................................................................................................. 10

2.3       Ramme................................................................................................................... 12

3       Kommuneplanstrategi............................................................................................... 19

4       Landzonetilladelser................................................................................................... 21

5       Lokalplan-, delområde- og byggefeltregler................................................................ 23

5.1       Lokalplan................................................................................................................. 23

5.2       Delområder og byggefelt........................................................................................... 30

6       Retningslinjeregler.................................................................................................... 38

6.1       Generelle regler for alle retningslinjer......................................................................... 38

6.2       Byzone og sommerhusområder - Temakode 1101...................................................... 39

6.3       Detailhandelsstruktur - Temakode 1103..................................................................... 39

6.4       Planlagte Trafikanlæg - Temakode 1105.................................................................... 40

6.5       Planlagte Tekniske anlæg - Temakode 1106.............................................................. 41

6.6       Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107................ 41

6.7       Støjbelastede arealer - Temakode 1109.................................................................... 41

6.8       Særlig værdifulde landbrugsområder - Temakode 1111.............................................. 42

6.9       Skovrejsningsområder - Temakode 1112................................................................... 42

6.10         Lavbundsarealer - Temakode 1113........................................................................ 42

6.11         Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114.......................................................... 43

6.12         Økologiske forbindelser - Temakode 1115.............................................................. 43

6.13         Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116............................................... 44

6.14         Værdifulde kulturmiljøer - Temakode 1117.............................................................. 44

6.15         Bevaringsværdige landskaber - Temakode 1118..................................................... 44

6.16         Specifikke geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119...................................... 44

6.17         Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120.................................. 45

6.18         Store Husdyrbrug - Temakode 1142....................................................................... 45

6.19         Større sammenhængende landskaber - Temakode 1145......................................... 45

6.20         Produktionserhvervsområder - Temakode 1151...................................................... 46

6.21         Konsekvensområder - Temakode 1150.................................................................. 46

6.22         Transformationsområder - Temakode 1152............................................................ 47

6.23         Konsekvensområder omkring tekniske anlæg - Temakode 1153.............................. 47

6.24         Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160.............................................................. 47

7       Zonekort.................................................................................................................... 49

 


Følgende oversigter beskriver kun regler for felter, som kan indberettes. Den beskriver ikke krav til indberetning ud fra planloven.

I oversigten for planregler benyttes følgende koder for status K=KLADDE (KF), F=Forslag,KV=kladde til vedtaget, V=Vedtaget og A=Aflyst

Status flow:

Kort status navn

Beskrivelse

K (KF)

Kladde (til forslag). K og KF er 2 skrive måder for samme status beskrivelse tidligere kendt som 'Kladde'.

F

Forslag

KV (pstatus=1 og datoforsl)

Ny form for kladde "kladde til vedtaget". Mulighed for at lave en kladde af ens forslag før den bliver vedtaget.

Her vil der være mulighed for at sætte "datovedt" uden at planen bliver vedtaget.

Skal i SOAP angives med et felt "pstatus=1" for, at kunne lave kladde til vedtaget.

Kan først lade sig gøre når planen har været i forslag!

V

Vedtaget

KA (pstatus =1 og datovedt)

Ny form for kladde "kladde til aflyst". Mulighed for at lave en kladde af ens vedtaget plan før den bliver aflyst.

Her vil der være mulighed for at sætte "datoaflyst" uden at planen bliver aflyst.

Skal i SOAP angives med et felt "pstatus=1" for, at kunne lave kladde til aflyst.

Kan først lade sig gøre når planen har været vedtaget!

A

Aflyst

 

Oversigt over regler:

 

 

1      Diademregler

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan dwonloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

1.1    Generelle regler for alle diadem

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

objektidentifikator

objekt_id

heltal

Alle

Nej

ID tilknyttet objektet.

For upload via GIS filformat: Ved indberetning af et nyt objekt genereres objekt_id automatisk. Ved tilføjelser eller rettelser til eksisterende objekt, skal objekt_id angives.

For upload via SOAP: Skal altid være udfyldt og kan ikke ændres. Nyt ID kan genereres via SOAP.

temakode

temakode

heltal

Alle

Nej

Kode for plantypen skal altid angives.

oprindelseskode

oprindkode

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden. Skal indberettes i offentlig status (F,V,A). Er tilladt at undlade i kladdeversion.

Skal have værdi fra listen.

XSD.

cvrnumberidentifier

cvr_kode

streng(8)

Alle

Nej

CVR-nummer skal altid angives.

webadresseidentifikator

link

streng(255)

Nej

Alle

Link til f.eks. varmeforsyningsplan (Valgfri).

 

1.2    Forsyningsområde - Temakode 1203

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

forsyningomraadenavn

navn1203

streng(130)

V, A

K, KV

Navn på forsyningsområde. Skal angives i offentlig status (F,V,A).

forsyningsformkode

type1203

heltal

V, A

K, KV

Angivelse af kode for forsyningsform.

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen.

XSD.

forsyningsselskabid

forsyid

streng(8)

V, A

K, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A).

Angiver CVR-reference til forsyningsselskabet for pågældende forsyningsområde. Hvis forsyningsformkode = 4, skal forsyningsselskabid = '99999999' ellers skal forsyningsselskabid være CVR for forsyningsselskab.

geometri

geometri

geometri

V, A

K, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Tilbage til oversigten  

1.3    Tilslutningspligtområde - Temakode 1204

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

tilslutningspligtomraadenavn

navn1204

streng(130)

V, A

K, KV

Navn på tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.

tilslutningspligtomraadekode

type1204a

heltal

V, A

K, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen.

XSD

forsyningomraadeobjektidentifikator

forsomoid

heltal

Alle

Nej

Kode for tilslutningsprojekt / forblivelsesprojekt / varmeprojekt eller lokalplan hvorved tilslutnings- eller forblivelsespligten er pålagt.

Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

tilslutningspligtkode

type1204b

heltal

V, A

K, KV

Angivelse af i hvilket omfang og hvornår der gælder tilslutningspligt til den kollektive varmeforsyning inden for forsyningsområde. Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

afgoerelsedato

dato1204

heltal

yyyymmdd

V, A

K, KV

Angiver den dato hvor kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at der pålægges tilslutnings- eller forblivelsespligt.

geometri

geometri

geometri

V, A

K, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Tilbage til oversigten  

 

1.4    Forsyningsforbudsområde - Temakode 1205

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

forsyningsforbudomraadenavn

navn1205

streng130)

V, A

K, KV

Området indenfor hvilket der gælder et forbud mod visse forsyningsformer jf. varmeforsyningslovens § 14.

forsyningsforbudomraadekode

type1205

heltal

V, A

K, KV

Angivelse af hvilken forsyningsform der gælder forbud mod. Skal have værdi fra listen:

Geoserver liste.

XSD liste.

andetforbudtekst

besk1205

streng130)

Nej

Alle

 Andre forbud

geometri

geometri

geometri

V, A

K, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Tilbage til oversigten  

1.5    Kloakopland - Temakode 1201

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

kloakoplandnavn

navn1201

streng130)

F,V, A

K, KF, KV

Beskrivende navn for kloakoplandet.

eksisterendekloakkode

type1201a

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Kode for eksisterende kloaktype. Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

planlagtkloakkode

type1201b

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Kode for planlagt kloaktype. Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

kloakeringstartaar

staar1201

heltal

YYYY

Nej

Alle

 Dato der angiver hvornår ændring af status for området planlæges påbegyndt.

ikrafttraedelseaar

sluaar1201

heltal

YYYY

F,V, A

K, KF, KV

For nye kloakoplande eller kloakoplande der ændrer status, angiver ikrafttraedelseaar dato for, hvornår den planlagte nye status forventes at træde i kraft. For eksisterende kloakoplande, hvor der ikke er planlagt ændring, angiver ikrafttraedelseaar dato for, hvornår kloakoplandet trådte i kraft.

geometri

geometri

geometri

F,V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

datoforsl

datoforsl

heltal

Nej

Alle

Dato for planforslagets vedtagelse. 

datostart

datostart

heltal

Nej

Alle

Dato for start af høringsperiode. 

datoslut

datoslut

heltal

Nej

Alle

Dato for afslutning af høringsperiode. 

datovedt

datovedt

heltal

Nej

Alle

Dato for planens vedtagelse. 

datoaflyst

datoaflyst

heltal

Nej

Alle

Dato for planens aflysning. 

doklink

doklink

streng(255)

Nej

Alle

Plandokument. 

Tilbage til oversigten  

1.6    Udtræden af spildevandsforsyning mulig - Temakode 1206

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

mulighedforudtraedenkloakoplandnavn

navn1206

streng(130)

F,V, A

K, KF, KV

Beskrivende navn for området, hvor der er mulighed for udtræden af spildevandsforsyning. Skal angives i offentlig status (F,V,A).

mulighedforudtraedenkloakoplandkode

type1206

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Kode der angiver konkret mulighed for udtræden af kloakopland. Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

geometri

geometri

geometri

F,V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

datoforsl

datoforsl

heltal

Nej

Alle

Dato for planforslagets vedtagelse. 

datostart

datostart

heltal

Nej

Alle

Dato for start af høringsperiode. 

datoslut

datoslut

heltal

Nej

Alle

Dato for afslutning af høringsperiode. 

datovedt

datovedt

heltal

Nej

Alle

Dato for planens vedtagelse 

datoaflyst

datoaflyst

heltal

Nej

Alle

Dato for planens aflysning. 

doklink

doklink

streng(255)

Nej

Alle

Plandokument. 

Tilbage til oversigten  

 

2      Kommuneplan-, kommuneplantillægs- og rammeregler

2.1    Kommuneplan

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan dwonloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 11.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr. skal altid udfyldes.

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Plannavn skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

doklink

streng(255)

F, V, A

K, KF, KV

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforslag skal være før indberetningsdatoen.

datoforsl <= indberetningsdato

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode. Skal angives når en plan går i forslag.

Datostart skal være >= Indberetningsdato.

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode.

Datoslut skal være efter datostart. Skal angives når en plan går i forslag.

Datoslut skal mindst være 8 uger efter datostart. Datoslut >= 56 dage + datostart.

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse. Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb.

Datovedt >=datoslut OG datovedt <= Indberetningsdatoen

Må ikke være mere end 3 år efter datostart.

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse. Datoen kan være den samme, som "datovedt", men skal være datoikraft >= Indberetningsdatoen.

Datoikraft >= datovedt og datoikraft >= Indberetningsdatoen.

Hvis den ikke angives vil den blive sat til Indberetningsdatoen.

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget. Datoaflyst skal være mellem datoslut og indberetninsgdato eller mellem ikraftrædelsesdato og indberetningsdato . Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet. Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service. Default 2, som svar til at offentliggøre planen.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for Plandata statusskift, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt sætter planen til vedtaget og datoaflyst sætter planen til aflyst. Hvis værdien angives til 1, kan man angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved kan man lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

Tilbage til oversigten  

2.2    Kommuneplantillæg

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komplan_id

heltal

Alle

Nej

Komplan_id skal altid angives og skal pege på den kommuneplan, som tillæg er lavet ud fra.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 11.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr. skal altid udfyldes.

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Plannavn Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

doklink

streng(255)

F, V, A

K, KF, KV

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget. Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag.

datoforsl <= Indberetningsdato OG datoforsl >= Komuneplanens Forslagsdato

Ved skift til forslag skal tilknyttet kommuneplan have status Forslag

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode.

datostart >= Indberetningsdato OG datostart >= Høringsperiode start for tilknyttet kommuneplan.

Skal angives når en plan går i forslag.

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode. Datoslut skal være efter datostart

datoslut skal være mindst 4 uger efter Høringsperiodestart (datostart).

Skal angives når en plan går i forslag.

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Ved skift til vedtaget skal tilknyttede kommuneplan være status vedtaget.

Dato for planens vedtagelse. Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb.

Datovedt >=datoslut OG Datovedt <= Indberetningsdato OG Datovedt >= Kommuneplanens vedtagelsesdato.

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse. Skal angives for en vedtaget plan.

datoikraft >= Indberetningsdato OG datoikraft >= Kommuneplanens ikraftrædelsesdato.

Hvis den ikke angives, vil den blive sat til Indberetningsdatoen.

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

Datoaflyst skal være mellem datoslut og indberetninsgdato eller mellem ikraftrædelsesdato og indberetningsdato.

Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet. Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service. Default 2, som svar til at offentliggøre planen.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for Plandata statusskift, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt sætter planen til vedtaget og datoaflyst sætter planen til aflyst. Hvis værdien angives til 1, kan man angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved kan man lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

geomfrakom

boolean

Alle

---

Geometri fra kommuneplan. Hvis tillæg ikke har nogen rammer eller retningslinjer skal værdi være true, ellers false.
Hvis Feltet er udeladt bliver det sat automatisk af systemet ud fra de indberettede data for kommuneplantillægget. og ved fremtidige tilknytning til tillaeget vil feltet automatisk blive opdateret.

vvmredeg

heltal

Alle

--

Skal altid angives som værdien 1-3

1;"Kommuneplantillæg uden VVM"

2;"Kommuneplantillæg med VVM"

3;"VVM-redegørelse (uden kommuneplantillæg)"

 

 

Tilbage til oversigten  

2.3    Ramme

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid tilknyttet planen.

For upload via GIS filformat: Ved indberetning af et nyt objekt genereres planid automatisk. Ved tilføjelser eller rettelser til eksisterende objekt, skal planid angives.

For upload via SOAP: Skal altid være udfyldt og kan ikke ændres. Ved tilføjelser eller rettelser til eksisterende objekt, skal planid angives.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr. skal altid udfyldes.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 10.

komplan_id

heltal

Alle

(Nej)

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg.

Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.

Hvis ramme har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

komtil_id

heltal

Alle

(Nej)

En ramme skal enten have ophæng i en kommuneplan eller et kommuneplantillæg.

Ramme må ikke både have ophæng i en kommuneplan og i et kommuneplantillæg.

Hvis ramme har ophæng i et kommuneplantillæg angives planid for denne.

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen skal altid udfyldes 10.1. Kan kun antage værdi 10.1, da andre typer ikke længere kan indberettes.

plannr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen. Har tidligere skulle være unikt. Denne regel er i øjeblikket i gang med at blive udfaset.

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Plannavn skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

distrikt

streng(50)

Nej

Alle

Plandistriktets navn.

anvgen

heltal

Nej

Alle

Planens generelle anvendelseskode.

Kan kun antage følgende værdier:

Geoserver liste.

XSD liste.

anvkonkret

heltal

Nej

Alle

Planens konkrete anvendelseskode. Feltet er udgået fra 1. januar 2018.

Bruges kun til visning af indberettet værdi fra tidligere datamodel.

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget. Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag.

datoforsl = (Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoforsl).

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse. Datovedt = (Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoforsl).

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse.

datoikraft= (Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoikraft).

Hvis den ikke angives vil den blive sat til Indberetningsdatoen

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

datoaflyst= (Kommuneplan eller kommuneplantillægs datoaflyst).

saflysdato

heltal

yyyymmdd

--

K, KF, F, KV, V, A

Valgfri specifik aflysningsdato for rammen. Hvis denne sættes, vil kun denne ramme blive aflyst.

Specifik aflysningsdato skal være efter ikraftrædelsesdato

fzone

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives om rammen har en fremtidig zonestatus:
1 - Byzone
2 - Landzone
3 - Sommerhusområde
4 - Byzone og Landzone
5 - Sommerhusområde og Landzone
6 - Byzone og sommerhusområde
7 - Byzone, Landzone og Sommerhusområde.

zone

heltal (1 eller 3)

F, V, A

K, KF, KV

Feltet er udgået pr. 1. januar 2018.

bebygpct

heltal

Max 3 ciffer

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesprocent.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

bebygpctaf

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet bebygpct er beregnet ud fra. Bebyggelsesprocenten angivet for i planen.

Skal angives, hvis "bebygpct" er udfyldt.

Kan have følgende værdier:

Geoserver liste.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg=true".

bebygpctar

heltal

(maks 3 cifre)

Nej

Alle

Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true".

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Alle

Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2)). Bebyggelsesomfang opgives i kubikmeter per kvadratmeter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

m3_m2h

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet m3_m2 er beregnet ud fra. Kan have følgende værdier:

Geoserver liste

Skal angives, hvis "m3_m2" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

maxetager

numeric(4,1)

Nej

Alle

Maksimalt antal etager.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

maxbygnhjd

numeric(5,2)

Nej

Alle

Maksimal højde.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

minmiljo

heltal

Nej

Alle

Mindst tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Minmiljo må ikke være større end maxmiljo , (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

maxmiljo

heltal

Nej

Alle

Maksimalt tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Maxmiljo skal være større end minmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

notanvgen

text

Nej

Alle

Notatfelt. Rammetekst tilknyttet generelle anvendelsesbestemmelser.

notomranv

text

Nej

Alle

Rammetekst områdets anvendelse.

notbebygom

text

Nej

Alle

Rammetekst bebyggelsens omfang og udformning.

notophold

text

Nej

Alle

Rammetekst opholds- og fritidsarealer.

notmiljo

text

Nej

Alle

Rammetekst miljøforhold.

notinfras

text

Nej

Alle

Rammetekst infrastruktur.

notzone

text

Nej

Alle

Rammetekst zonenotat.

notlokalp

text

Nej

Alle

Rammetekst lokalplaner og byplanvedtægter indenfor rammen.

notat

text

Nej

Alle

Rammetekst notater.

dataprod

streng(40)

Nej

Alle

Dataproducentens navn (valgfri).

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra:

Geoserver liste

XSD liste

digigrundd

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget med formatet ÅÅÅÅMMDD. (valgfri).

geometri

geometri

F, V

K, KF, KV, A

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon.

Geometri skal være indenfor den angivne kommunegrænse, Dog må der godt finde overlap sted. Den kommunegrænse, som benyttes, følger ikke nødvendigvis matrikelgrænser.

Geometri må ikke overlappe kommunegrænsen med mere end maks 10%, dog højst 5000 m2.

megawatt

numeric(8,2)

F, V, A

K, KF, KV

Angivelse af hvor mange MW (MegaWatt) der er planlagt for indenfor et vindmølleområde.

Må kun angives, hvis følgende er opfyldt; anvgen er kode 81 og

"anvspec" (specifikbygomfangtype) er angivet med kode 8111.

Hvis megawatt ellers er udfyldt vil det give en fejl.

sforhold

text

Nej

Alle

Valgfri supplerende oplysninger om planens anvendelser eller omfang af byggemuligheder.

Feltet fjernes fra rammer, så skal ikke benyttes.

minuds

numeric(8,2)

Nej

Alle

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Må ikke angives, hvis "iudstykreg = true"

minudsdbl

numeric(8,2)

Nej

Alle

Feltet er udgået se Specifik bygomfang:

specifik bygomfang og anvendelse

minuds2fam

numeric(8,2)

Nej

Alle

Feltet er udgået se Specifik bygomfang:

specifik bygomfang og anvendelse

minudsraek

numeric(8,2)

Nej

Alle

Feltet er udgået se Specifik bygomfang:

specifik bygomfang og anvendelse

eareal

heltal

maks

7 ciffer

Nej

Alle

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må opføres. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

earealh

heltal

Nej

Alle

Arealet eareal er beregnet ud fra. Kan have følgende værdier:

Geoserver liste

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true".

faelbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bygfelt

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bdbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for starten af versionens gyldighedsperiode. Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet bruges kun til visning og angivet værdi vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version,

datogslut

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for udløb af versionens gyldighedsperiode. Hver version (se nedenfor) af en plan skal tildeles en slutdato for versionens gyldighed, når versionen ikke længere skal være gældende, fx fordi der er oprettet en ny version af planen. Bemærk at den seneste version af en aflyst plan (status "A") vil ikke have nogen "datogslut", da denne er den seneste version af planen (som dog ikke er juridisk gældende, fordi den er aflyst).

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

 

 

Bruges kun af SOAP-service. Default 2, som svar til at offentliggøre planen.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

VVed værdien 2 forstås normalt flow for statusskift i Plandata, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status, f.eks. en kommuneplan og dens rammer.

iomfangreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Markering af at rammen IKKE regulerer bebyggelsesomfang. Hvis planen ikke regulerer omfangsbestemmer skal iomfangreg angives med true og følgende felter må ikke

udfyldes (bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar).

Herunder også for specifikbygomfangtype.

iudstykreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Markering af at rammen IKKE regulerer udstykning. Hvis planen ikke regulerer udstykningsbestemmelser skal iudstykreg angives med true og følgende felter må ikke
udfyldes (minuds og udstykforbud). Default er true.

udstykforbud

boolean

Nej

Alle

Angiver at et område ikke må udstykkes (true/false)

Feltet angives til true, hvis der er udstykningsforbud og må kun angives hvis iudstykreg = false.

Hvis 'udstykforbud' = true, må der ikke angives 'minuds'.

Hvis 'udstykforbud' = false, skal der angives 'minuds'.

versionsnr

heltal

Nej

Alle

Versionsnr. kan bruges til at angive, at man vil fejlrette en tidligere version af en vedtaget ramme, som ikke længere er aktuel. (Kan kun lade sig gøre via Plandata.dks brugergrænseflade).

Fejlrettelser på tidligere versioner kan ikke lade sig gøre via SOAP. Her vil der kun kunne fejlrettes på den gældende aktuelt vedtaget rammeversion.

vindbeskriv

text

Nej

Alle

Vindmøllebeskrivelse må kun udfyldes hvis anvgen = 81 og der findes en anvspec = 8111

Se Specifik bygomfang / anvendelse for dokumentation om dette.  

Tilbage til oversigten  

 

3      Kommuneplanstrategi

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan downloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr. skal altid udfyldes.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 70.

plannr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Plannavn skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

revisionstype

streng(3)

F, V, A

K, KF, KV

Der skal angives en revisionstype.

Se listen over mulige værdier her:

Geoserver liste.

XSD liste via SOAPen.

doklink

streng(255)

F, V, A

K, KF, KV

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget.. Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforslag skal være før indberetningsdatoen.

datoforsl < indberetningsdato

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode. Datostart skal være >= datoforsl og skal angives, når en plan går i forslag.

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode.

Datoslut skal være efter datostart og skal angives når en plan går i forslag.

Datoslut skal mindst være 8 uger efter datostart. Datoslut >= 56 dage + datostart

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse. Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb.

Datovedt >=datoslut OG datovedt <= Indberetningsdatoen. OG datovedt > datoslut

Skal angives for at vedtage planen.

Må ikke være mere end 3 år efter datostart.

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse. Skal angives for en vedtaget plan.

Må ikke være før datovedt og ikke mere end 8 uger efter.

Må ikke være efter indberetningsdato.

Hvis den ikke angives vil den blive sat til Indberetningsdatoen.

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget. Datoaflyst skal være mellem datoslut og indberetninsgdato eller mellem ikraftrædelsesdato og indberetningsdato . Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet. Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service. Default 2, som svar til at offentliggøre planen.

Ved værdien 1 angives planen som en kladde version.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for Plandata statusskift, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt sætter planen til vedtaget og datoaflyst sætter planen til aflyst. Hvis værdien angives til 1, kan man angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved kan man lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

Tilbage til oversigten  

 

4      Landzonetilladelser

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan dwonloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr. skal altid udfyldes.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 80.

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen skal altid udfyldes 80.1.

lztnavn

streng(130)

V, A

(K), KV

Navn som kommunen giver tilladelsen.

lztnr

streng(30)

V

(K), KV

Landzonetilladelsenr. skal være unikt indenfor kommunen og andre landzonetilladelser med samme planstatus i samme kommune.

Dog ikke aflyst, hvor flere planer kan have samme landzonetilladelsenr.

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V,A

(K), KV

Dato for planens ikrafttrædelse. Skal angives for at landzonetilladelsen kan træde i kraft. Må ikke være angivet efter indberetningsdato i Plandata.dk.

01.01.2013 <= datoikraft <= indberetningsdato

datoudloeb

heltal

yyyymmdd

A

(K), KV

Dato for landzonetilladelsens udløb. Dato for udløb.

Skal være mindst 5 år og maks. 10 år efter datoikraft.

For landzonetilladelse vedtaget før 1/7-2017 er minimum 3 år. For landzonetilladelse vedtaget efter 1/7-2017 er minimum 5 år --> ikke en regel men en vejledning.

Landzonetilladelse bliver automatisk aflyst af systemet, når datoen indtræffer.

doklink

streng(255)

V, A

(K), KV

Pdf-dokumentet kan indeholde dokumentation, som nærmere stedfæster, hvilken del af ejendommen, landzonetilladelsen gælder.

Doklink skal altid være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A). Doklink ændres til en anden url ved indberetning.

Downloades ved indberetning via SOAP og sættes herefter af systemet.

I Plandata.dk skal en pdf oploades før en indberetning, hvorefter doklink sættes af systemet.

aenanvbyg

boolean

V, A (undtagelser)

(K), KV

Ændret anvendelse af areal. Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

aenanvarea

boolean

V, A

(undtagelser)

(K), KV

Ændret anvendelse af bebyggelse. Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

tekanlaeg

boolean

V, A

(undtagelser)

(K), KV

Tekniske anlæg. Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

andet

boolean

V, A

(undtagelser)

(K), KV

Andet. Der skal mindst angives en af følgende 4 kategorier; aenanvbyg, aenanvarea, tekanlaeg eller andet.

geometri

geometri

---

--

Sættes af system på baggrund af geometrien fra de angivne matrikler i de respektive ejerlav. Der checkes for overlap med kommunegrænsen, som må

overskrides med op til 80%, dog højst 80.000 m2 udover kommunegrænsen. De kommunegrænser Plandata.dk benytter, følger ikke altid matrikelgrænserne, og derfor

er overlap-regel sat højt.

Overlap udover grænser, som ikke tilkommer andre (f.eks. ud over vandet), vil ikke tælle med i overlappet. Hvis en landzonetilladelse alligevel ikke kan

oprettes, skal PlanSupport kontaktes.

matrbetegn

text

V, A

(K), KV

Der angives streng i følgende format: "ejerlavskode:matrikelnr;ejerlavskode:matrikelnr;...." F.eks: "11851:1b;11851:1bb". De angivne matrikler skal findes i Plandata.dks matrikelliste, som opdateres hver dag. Historiske matrikelnumre vil ikke kunne anvendes, da de ikke længere er gyldige.

Det samme jordstykke må kun tilknyttes én gang.

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service. Default 2, som svar til at offentliggøre planen.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow for statusskift i Plandata, hvor angivelse datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status, f.eks. en lokalplan og dens delområder.

Tilbage til oversigten  

 

5      Lokalplan-, delområde- og byggefeltregler

5.1    Lokalplan

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan dwonloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommune-nr. skal altid udfyldes.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 20.

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen skal altid udfyldes 20.1.

plannr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen. Har tidligere skulle være unikt. Denne regel er udfaset.

plannavn

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Skal være udfyldt for en plan i offentlig status (F,V,A).

anvgen

heltal

Nej

Alle

Planens generelle anvendelseskode.

Kan kun antage værdier fra følgende liste

Obligatorisk hvis anvendelse reguleres. Se "ianvreg".

datoforsl

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for planforslaget. Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforslag skal være før indberetningsdatoen.

datoforsl < datovedt og datoforsl <= indberetningsdato.

datostart

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for start af høringsperiode og skal angives, når en plan går i forslag

Datostart skal være >= datoforsl.

datoslut

heltal

yyyymmdd

F, V, A

K, KF, KV

Dato for afslutning af høringsperiode. Datoslut skal være efter datostart og følge planlovens høringsperiode . Skal angives når en plan går i forslag.

Datoslut skal mindst være 8 uger efter datostart.

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for planens vedtagelse. Datovedt skal være efter "datoforsl" og skal være efter høringsperiodens udløb og datovedt skal være før eller på indberetningsdatoen.

Må ikke være mere end 3 år efter datostart.

Skal angives for at vedtage planen.

Datovedt >=datoslut OG datovedt <= Indberetningsdatoen

datoikraft

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Dato for en vedtaget plans ikrafttrædelse.

Datoen kan være den samme, som "datovedt", men skal være datoikraft >= datovedt og datoikraft >= indberetningsdatoen

Hvis den ikke angives, vil den blive sat til datovedt.

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

Datoaflyst skal være mellem datoslut og indberetninsgdato eller mellem ikraftrædelsesdato og indberetningsdato . Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet. Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.

doklink

streng(255)

F, V

K, KF, KV, A

En pdf skal uploades før indberetning, hvorefter et link til dokumentet genereres af systemet.

Der skal altid indberettes en ny pdf ved vedtagelse eller opdatering af en plan.

distrikt

streng(50)

Nej

Ale

Plandistriktet navn. Valgfri.

izonereg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Markering af at zonestatus for det samlede planområde IKKE reguleres entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde". Felt skal udfyldes med true, hvis planen ikke regulerer zone, ellers false.

Som udgangspunkt sætter systemet dette for en plan i offentlig status (F,V,A), alt efter hvad zone er sat til.

zone

heltal

(1 eller 3)

F, V, A

K, KF, KV

Kode for zonestatus. Skal angives hvis planen regulerer zone 1 (byzone) eller 3 (sommerhusområde).

Skal dog kun angives, hvis zone ikke er angivet på delområdeniveau. Enten angives zone på lokalplanniveau eller delområde.

Det må ikke angives på begge niveauer. Hvis zone ikke reguleres på lokalplanniveau skal feltet izonereg sættes til true.

bebygpct

heltal (maks 3 cifre)

 

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesprocent.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bebygpctaf

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet bebygpct er beregnet ud fra. Kan have følgende værdier: liste

Skal angives i hvis "bebygpct" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bebygpctar

heltal

(maks 3 cifre)

Nej

Alle

Højeste andel (%) af grundarealet der må bebygges.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Alle

Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2)). Bebyggelsesomfang opgives i kubikmeter per kvadratmeter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2h

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Arealet m3_m2 er beregnet ud fra. Kan have følgende værdier:liste

Skal angives, hvis "m3_m2" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxetager

numeric(4,1)

Nej

Alle

Maksimalt antal etager.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

maxbygnhjd

numeric(5,2)

Nej

Alle

Maksimal højde i meter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minmiljo

heltal

Nej

Alle

Mindst tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Minmiljo må ikke være større end maxmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

maxmiljo

heltal

Nej

Alle

Maksimalt tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Maxmiljo skal være større end minmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

bevarbest

streng(254)

Nej

Alle

Bygningsbevaringsbestemmelse. Må angives i offentlig status (F,V,A), hvis en anden bestemmelse er angivet (ABESTEM)

bebyggrad

heltal

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesgrad.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

mingrund

heltal

Nej

Alle

Minimum andel af grundstørrelse.

dataprod

streng(40)

Nej

Alle

Dataproducentens navn (valgfri).

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra listen

XSD

digigrundd

heltal

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget med formatet ÅÅÅÅMMDD.(valgfri)

geometri

geometri

F, V

K, KF, KV, A

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon.

Geometri skal være indenfor angivet kommunegrænse, dog må der godt finde overlap sted. Den kommunegrænse, som benyttes, følger ikke nødvendigvis matrikelgrænser.

Geometri må ikke overlappe kommunegrænsen med mere end maks. 10%, dog højst 5000 m2.

megawatt

numeric(8,2)

F, V, A

K, KF, KV

Må kun angives, hvis følgende er opfyldt; anvgen er kode 81 og

"anvspec" (specifikbygomfangtype) er angivet med kode 8111.

Hvis megawatt ellers er udfyldt vil det give en fejl.

vvmredeg

boolean

Nej

Alle

Angiv hvis planen har noget med vvm at gøre

sforhold

streng

Nej

Alle

Valgfri supplerende oplysninger om planens anvendelser eller omfang af byggemuligheder.

minuds

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Må ikke angives, hvis "iudstykreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minudsdbl

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minuds2fam

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minudsraek

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

eareal

heltal

maks

7 ciffer

Nej

Alle

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges inden for et givent område

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

earealh

heltal

Nej

Alle

Kan kun antage følgende værdier: https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

faelbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bygfelt

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

bdbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for starten af versionens gyldighedsperiode. Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet bruges kun til visning og angivet værdi vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version.

datogslut

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Dato for udløb af versionens gyldighedsperiode. Hver version (se nedenfor) af en plan skal tildeles en slutdato for versionens gyldighed, når versionen ikke længere skal være gældende, fx fordi der er oprettet en ny version af planen. Bemærk at den seneste version af en aflyst plan (status "A") vil ikke have nogen "datogslut", da denne er den seneste version af planen (som dog ikke er juridisk gældende, fordi den er aflyst).

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

 

 

Bruges kun af SOAP-service. Default 2, som svar til at offentliggøre planen.

Ved værdien 1 angives planen som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt flow i statusskift i Plandata, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

ianvreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Default sættes den til false.

Hvis denne er sat til true må følgende felter ikke angives (anvgen og alle anvspec typer).

iomfangreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen ikke regulerer omfangsbestemmer skal "iomfangreg" angives med true og følgende felter må ikke

udfyldes (anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar). Herunder også for

specifikbygomfangtype.

iudstykreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen ikke regulerer udstykning skal iudstykreg angives med true, og felterne
(minuds og udstykforbud) må ikke indberettes.

udstykforbud

boolean

Nej

Alle

Angiver at et område ikke må udstykkes (true/false), må kun angives hvis iudstykreg = false.

Hvis 'udstykforbud' = true, må der ikke angives 'minuds'.

Hvis 'udstykforbud' = false, skal der angives 'minuds'.

versionsnr

heltal

Nej

Alle

Versionsnr kan bruges til at angive, at man vil fejlrette en tidligere version af en vedtaget lokaplan,

som ikke længere er aktuel. (Kan kun lade sig gøre via Plandata.dks brugergrænseflade).

Fejlrettelser på tidligere versioner kan ikke lade sig gøre via SOAP. Her vil der kun kunne fejlrettes

på den gældende aktuelle lokalplans vedtaget version.

kompleks

boolean

(Default false)

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen er markeret som kompleks (true) må følgende felter ikke udfyldes;

(anvgen, bebygpct, bebygpctaf, bebygpctar, eareal, earealh, maxetager, maxbygnhjd, minmiljo, maxmiljo,

minuds, m3_m2, m3_m2h), samt alle bygomfangsbestemmelser

(anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar).

kbeskriv

text

F, V, A

K, KF, KV

Hvis "kompleks" er sat til true, skal der angives en beskrivelse af, hvorfor planen er kompleks, og

der kan ikke registeres data.

vindbeskriv

text

Nej

Alle

Vindmølle beskrivelse.

Må kun udfyldes hvis anvgen = 81 og der findes en anvspec = 8111

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

Se Specifik bygomfang / anvendelse for dokumentation om dette.  

Tilbage til oversigten  

 

5.2    Delområder og byggefelt

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan dwonloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr. skal altid udfyldes.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 30.

delnr

streng(30)

F, V

K, KF, KV

Delnr. skal være unikt indenfor den tilhørende lokalplan..

lokplan_id

heltal

Alle

Nej

Et delområde skal altid være tilknyttet en lokalplan.

plantype

numeric(3,1)

Alle

Nej

Koden for plantypen skal altid udfyldes. For delområder findes flere typer af delområder, som kan angives

Udfor den valgte plantype vil der gælde forskellige regler.

30.1 Normalt delområde

30.4 Byggefelt delområde.

anvgen

heltal

Nej

Alle

Kan kun antage følgende værdier https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_generelanvendelse_v

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

zone

heltal (1 eller 3)

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives hvis planen regulerer zone 1 (byzone) eller 3 (sommerhusområde).

Skal dog kun angives, hvis zone ikke er angivet på lokalplanniveau. Enten angives zone på lokalplanniveau eller delområde.

Det må ikke angives på begge niveauer. Hvis zone ikke reguleres for delområde skal feltet izonereg sættes til true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

anvkonkret

heltal

Nej

Alle

Feltet er udgået. Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

datoforsl

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal være udfyldt før planen kan gå i forslag. Datoforsl skal være den samme, som der findes på den tilhørende lokalplan.

En anden dato må ikke angives.

datovedt

heltal

yyyymmdd

V

K, KF, F, KV, A

Datovedt skal skal være den samme, som der findes på den tilhørende lokalplan. En anden dato må ikke angives.

datoaflyst

heltal

yyyymmdd

A

K, KF, F, KV, V

Datoaflyst skal være den samme som på lokalplanen. Denne sættes automatisk af system, hvis lokalplanen bliver aflyst.

Hvis delområdet skal aflyses uden at lokalplanen skal aflyses, skal feltet "saflysdato" benyttes for specifikt at aflyse delområdet.

bebygpct

heltal

(maks 3

ciffer)

Nej

Alle

Maksimal bebyggelsesprocent.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bebygpctaf

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Bebyggelsesprocenten angivet for i planen.

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "bebygpct" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bebygpctar

heltal (Maks 3 ciffer)

Nej

Alle

Højeste andel af grundarealet, der må bebygges.

Skal udfyldes, hvis planen regulere om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Alle

Rumfangsbestemmelse (bygningernes maks. rumfang i m3).

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantypen er 30.4 byggefelter.

m3_m2h

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kan kun antage følgende værdier: https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "m3_m2" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis delområdets plantypen er 30.4 byggefelter.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxetager

numeric(4,1)

Nej

Alle

Maksimalt antal etager.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxbygnhjd

numeric(5,2)

Nej

Alle

Maksimal højde.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minmiljo

heltal

Nej

Alle

Mindst tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7).

Minmiljo skal være større end maxmiljo , (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

maxmiljo

heltal

Nej

Alle

Maksimalt tilladte miljøklasse (talværdi fra 1 - 7)

Maxmiljo skal være større end minmiljo, (maxmiljo >= minmiljo)

Både maxmiljo og minmiljo skal være angivet, eller ingen af dem.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bevarbest

streng(254)

Nej

Alle

Angiver om der findes bygningsbevaringsbestemmelser.

Må angives i offentlig status (F,V,A), hvis en anden bestemmelse er angivet (AEESTEM)

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

bebyggrad

heltal

Nej

Alle

Maks. bebyggelsesgrad.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

mingrund

heltal

Nej

Alle

Minimum andel af grundstørrelse

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

dataprod

streng(40)

Nej

Alle

Dataproducentens navn(valgfri).

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra listen

XSD

digigrundd

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget med formatet ÅÅÅÅMMDD.(valgfri).

geometri

geometri

F, V

K, KF, KV, A

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon.

Geometri skal være indenfor angivet kommunegrænse, dog må der godt finde overlap sted. Den kommunegrænse, som benyttes, følger ikke nødvendigvis matrikelgrænser.

Geometri må ikke overlappe kommunegrænsen med mere end maks. 10%, dog højst 5000 m2.

Delområdets geometri skal ligge 100% indenfor den tilhørende lokalplan.

sforhold

text

Nej

Alle

Valgfri supplerende oplysninger om planens anvendelser eller omfang af byggemuligheder.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

minuds

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Må ikke angives, hvis "iudstykreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minudsdbl

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minuds2fam

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

minudsraek

heltal maks

7 ciffer

Nej

Alle

Feltet er flyttet til Specifik bygomfang, se:

specifik bygomfang og anvendelse

eareal

heltal

maks

7 ciffer

Nej

Alle

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges, inden for et givent område.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

earealh

heltal

Nej 

Alle

Kan kun antage følgende værdier: https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=pdk:theme_pdk_codelist_bygberegnaf_v&maxFeatures=50

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

faelbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes.

bygfelt

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes.

bdbestem

boolean

Nej

Alle

Feltet udgår, så skal ikke benyttes.

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet

bruges kun til visning og angivne værdier vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for

planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version,

pstatus

heltal

(1 eller 2)

Default 2

--

--

Bruges kun af SOAP-service. Default 2, som svar til at offentliggøre planen.

Ved værdien 1 angives planen, som en kladdeversion.

Ved værdien 2 forstås normalt plansystem statusskift flow, hvor angivelse af datoforsl får planen i forslag, datovedt (vedtaget) og datoaflyst (aflyst). Hvis man angiver værdien 1, vil man kunne angive datoerne (datoforsl, datovedt og datoaflyst) uden at offentliggøre. Herved vil man kunne lave en kladde til vedtaget. Ved planer, som har en parent skal underplaner følge deres status f.eks. en lokalplan og dens delområder.

saflysdato

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Specifik aflysningsdato. Kan anvendes, hvis det enkelte delområde skal aflyses specifikt. Hvis denne sættes, vil delområdet blive aflyst med den angivne dato.

Specifik aflysningsdato skal være efter ikraftrædelsesdato og ikke efter indberetningsdato.

ianvreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Angiver om planen ikke regulerer anvendelse. Default sættes den til false.

Hvis denne er sat til true må følgende felter ikke angives (anvgen og alle anvspec typer).

izonereg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Felt skal udfyldes med true, hvis planen ikke regulerer zone, ellers false.

Som udgangspunkt sætter systemet dette for en plan i offentlig status (F,V,A), alt efter hvad zone er sat til.

Skal sættes til true for typen 30.4 byggefelter, da byggefelter ikke regulerer zone.

iomfangreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen ikke regulerer omfangsbestemmer skal "iomfangreg" angives med true og følgende felter må ikke

udfyldes (anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar). Herunder også for

specifik bygomfangtype.

iudstykreg

boolean

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen ikke regulerer udstykning skal iudstykreg angives med true og felterne

(minuds og udstykforbud) må ikke indberettes.

Skal sættes til true for typen 30.4 byggefelter, da byggefelter ikke regulerer udstykning.

udstykforbud

boolean

Nej

Alle

Angiver at et område ikke må udstykkes (true/false), må kun angives hvis iudstykreg = false.

Hvis 'udstykforbud' = true, må der ikke angives 'minuds'.

Hvis 'udstykforbud' = false, skal der angives 'minuds'.

megawatt

numeric(8,2)

F, V, A

K, KF, KV

Må kun angives, hvis følgende er opfyldt; anvgen er kode 81 og

"anvspec" (specifikbygomfangtype) er angivet med kode 8111.

Hvis megawatt ellers er udfyldt vil det give en fejl.

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

versionsnr

heltal

Nej

Alle

Versionsnr kan bruges til at angive man vil fejlrettet en tidligere version for et vedtaget lokaplandelområde,

som ikke længere er aktuel. (Kan kun lade sig gøre via plandata brugergrænseflade).

Versionsnr er ikke understøttet i soap snitfladen. Her vil der kun kunne fejlrettes

på det gældende aktuel lokalplandelområde vedtaget version.

kompleks

boolean

(Default false)

F, V, A

K, KF, KV

Hvis planen er markeret som kompleks (true) må følgende felter ikke udfyldes i offentlig status (F,V,A)

(anvgen, bebygpct, bebygpctaf, bebygpctar, eareal, earealh, maxetager, maxbygnhjd, minmiljo, maxmiljo,

minuds, m3_m2, m3_m2h), samt alle bygomfangsbestemmelser

(anvspec, bygpct, bygpcth, eareal, earealh, m3_m2, m3_m2h, maxbhjd, maxetage, bygpctar).

kbeskriv

text

F, V, A

K, KF, KV

Hvis "kompleks" er sat til true, skal der angives en beskrivelse af hvorfor planen er kompleks, og

der kan ikke registreres data.

vindbeskriv

text

Nej

Alle

Må kun udfyldes hvis lokalplanens anvgen = 81 og der findes en anvspec = 8111

Må ikke angives, hvis delområdets plantype er 30.4 byggefelter.

byggefelttype

heltal (1-4)

Nej

Alle

Byggefelttyper kan antage følgende værdier

Byggefelttype kan kun og skal angives på delområder med plantype 30.4.

Såfremt byggefelt er type 1: 'Byggefelt med begrænsende byggeret' kan der IKKE angives et etageareal.

Såfremt byggefelt er type 2: 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' SKAL der angives et etageareal.

Såfremt byggefelt er type 3: 'Vejledende byggefelt' eller type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' er det frivilligt at angive etageareal, antal etage eller max højde.

Såfremt byggefelt er type 4: 'Særligt udpegede byggefelt' skal der være angivet anvendelse

Yderligere til byggefelter:

  • Byggefelter som er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret' må ikke begge være indenfor samme delområde eller planområde, hvor der er omfangsbestemmelser (etageareal og bebyggelsesprocent).
  • For byggefelter som er 'Byggefelt med begrænsende byggeret' eller 'Byggefelt med delvist begrænsende byggeret', skal specifik anvendelse, såfremt det er angivet, svare til mindst en specifik anvendelse angivet for det område byggefeltet er indenfor.
  • Såfremt der er angivet anvendelse for lokalplanområde, delområde og et byggefelt indenfor delområdet, skal specifik anvendelse på byggefeltet svare til mindst en specifik anvendelse for delområdet.
  • Såfremt et byggefelt er (helt eller delvist) indenfor flere delområder med angivet anvendelse, skal specifik anvendelse på byggefeltet svare til mindst en specifik anvendelse angivet for mindst et af delområderne.
  • Såfremt et byggefelt er delvist indenfor et delområde med anvendelse, men også er indenfor en del af lokalplanområdet, der ikke er dækket af et delområde med anvendelse, skal specifik anvendelse på byggefeltet, såfremt det er angivet, svare til mindst en specifik anvendelse angivet for enten delområdet eller lokalplanområdet.

Se Specifik bygomfang / anvendelse for dokumentation om dette.  

Tilbage til oversigten   

6      Retningslinjeregler

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan dwonloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

6.1    Generelle regler for alle retningslinjer

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

objektidentifikator

objekt_id

heltal

Alle

Nej

ID. Skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres. Der findes metoder til at generere et nyt via SOAP.

temakode

temakode

heltal

Alle

Nej

Kode for plantypen skal altid angives.

oprindelseskode

oprindkode

heltal

F,V, A

K, KF, KV

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.
Skal have værdi fra kodelisten.
XSD

plannr

plannr

streng(30)

F,V, A

K, KF, KV

Plannummer tilknyttet planen. Har tidligere skulle være unikt. Denne regel er i øjeblikket i gang med at blive udfaset.

kommuneplanidentifikator

komplan_id

heltal

Alle

Nej

KommuneplanID. En retningslinje skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg. Hvis retningslinje har ophæng i en kommuneplan angives planid for denne.

kommuneplantillaegidentifikator

komtil_id

heltal

Alle

Nej

KommuneplantillægID. En retningslinje skal enten have ophæng i en kommuneplan eller i et kommuneplantillæg. Hvis retningslinje har ophæng i et kommuneplantillæg angives planid for dette.

specifikaflystdato

sp_datoafl

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Specifik aflysningsdato.

Kan anvendes, hvis den enkelte retningslinje skal aflyses specifikt. Hvis denne sættes, vil retningslinjen blive aflyst med den angivne dato.
Specifik aflysningsdato skal være efter ikraftrædelsesdato og ikke efter indberetningsdato.

cvrnumberidentifier

cvr_kode

streng(8)

Alle

Nej

CVR-nummer for ansvarlig myndighed.

webadresseidentifikator

link

streng(255)

Nej

Alle

Valgfri. hvis udfyldt valideres url format.

bemaerkningtekst

bem

streng(255)

Nej

Alle

Bemærkning / Valgfri tekst

Tilbage til oversigten  

6.2    Byzone og sommerhusområder - Temakode 1101

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks. overlappes med 50 %, dog højst 12.000 m2.

zonestatuskode

type1101

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kode for zonestatus. Skal udfyldes i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen:

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_fremtidigzonestatus_v&maxFeatures=50

XSD

https://soap.plandata.dk/PdkWs/schemas3/pdk3/ByzoneSommerhusomraadeStruktur/ZoneStatusKode.xsd

Tilbage til oversigten  

6.3    Detailhandelsstruktur - Temakode 1103

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

detailhandelkode

type1103

F, V, A

K, KF, KV

Kode for detailhandelskategorier. Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen:

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_detailhandel_v&maxFeatures=50

xsd

https://soap.plandata.dk/PdkWs/schemas3/pdk3/DetailhandelStruktur/DetailhandelKodeType.xsd

dagligmaximummeasure

max_daglig

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med dagligvarer inden for området angivet i etagemeter (m²).
Mindst et af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasure, UdvalgMaximumMeasure, PladsMaximumMeasure, StorMaximumMeasure

udvalgmaximummeasure

max_udvalg

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med udvalgsvarer inden for området angivet i etagemeter (m²)
Mindst et af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasure, UdvalgMaximumMeasure, PladsMaximumMeasure, StorMaximumMeasure.

pladsmaximummeasure

max_plads

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med pladskrævende varegrupper for området angivet i etagemeter (m²)
Mindst et af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasure, UdvalgMaximumMeasure, PladsMaximumMeasure, StorMaximumMeasure.

stormaximummeasure

max_stor

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Den maksimal tilladelige butiksstørrelse for butikker med store udvalgsvarebutikker over 2.000 m² inden for området angivet i etagemeter (m²)
Mindst et af følgende felter skal udfyldes: DagligMaximumMeasure, UdvalgMaximumMeasure, PladsMaximumMeasure, StorMaximumMeasure.

Skal være stormaximummeasure >= 2000 m2.

arealmaximummeasure

max_areal

heltal

(ddddddd)

F, V, A

K, KF, KV

Det maksimalt tilladelige samlede butiksareal inden for hvert område angivet i etagemeter (m²).
Skal udfyldes i offentlig status (F,V,A).

Tilbage til oversigten  

6.4    Planlagte Trafikanlæg - Temakode 1105

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON, hvis planlagttrafikanlaegkode er 3, 6, 8. Hvis planlagttrafikanlaegkode er forskellig fra 3,6,8 skal geometri være MULTILINESTRING.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks. overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2 for multipolygon. For MULTILINESTRING må den maks. være 1000 meter uden for kommunegrænsen..

planlagttrafikanlaegkode

Type1105

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kode for planlagt trafikanlæg skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_planlagttrafikanlaeg_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.5    Planlagte Tekniske anlæg - Temakode 1106

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien skal være MULTILINESTRING, hvis planlagttekniskanlaegkode er 10.

Hvis planlagttekniskanlaegkode er 11, skal geometrien være MULTIPOINT.

Ved alle andre koder end 10 og 11 kan geometrien kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks. overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2 for multipolygon. For MULTIPOINT må den maks. være 1000 meter udenfor kommunegrænsen.

planlagttekniskanlaegkode

Type1106

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Kode for planlagt teknisk anlæg. Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_planlagttekniskanlaeg_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.6    Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav - Temakode 1107

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

Tilbage til oversigten  

6.7    Støjbelastede arealer - Temakode 1109

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

Tilbage til oversigten  

6.8    Særlig værdifulde landbrugsområder - Temakode 1111

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

landbrugsomraadebeskrivelsetekst

besk1111

streng(10000)

Nej

Alle

Beskrivelse af området og hvad der danner baggrund for udpegningen.

Tilbage til oversigten  

6.9    Skovrejsningsområder - Temakode 1112

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832)

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %. Maks areal udenfor 12000 m2.

skovrejsningskode

type1112

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_skovrejsning_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.10 Lavbundsarealer - Temakode 1113

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

lavbundsarealkode

Type1113

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_lavbundsareal_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.11 Naturbeskyttelsesområder - Temakode 1114

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

naturbeskyttelsekode

Type1114

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_naturbeskyttelse_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.12 Økologiske forbindelser - Temakode 1115

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

oekologiskforbindelsekode

Type1115

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Skal angives i offentlig status (F,V,A) og have værdi fra listen

https://geoserver.plandata.dk/geoserver/pdk/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=theme_pdk_codelist_oekologiskforbindelse_v&maxFeatures=50

XSD

Tilbage til oversigten  

6.13 Kulturhistoriske bevaringsværdier - Temakode 1116

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

kulturvaerdibeskrivelsetekst

Besk1116

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

Beskrivelse af kulturværdien 

Tilbage til oversigten  

6.14 Værdifulde kulturmiljøer - Temakode 1117

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

kulturmiljoebeskrivelsetekst

Besk1117

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af kulturmiljøet.

Tilbage til oversigten  

6.15 Bevaringsværdige landskaber - Temakode 1118

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

bevarlandskabbeskrivelsetekst

Besk1118

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af landskabet.

Tilbage til oversigten  

6.16 Specifikke geologiske bevaringsværdier - Temakode 1119

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

geologiskbevaringsvaerdibeskrivelsetekst

Besk1119

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af den lokale geografiske bevaringsværdi.

Tilbage til oversigten  

6.17 Anvendelse af vandløb, søer og kystvande - Temakode 1120

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan være MULTIPOLYGON eller MULTILINESTRING.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

badeomraadetekst

besk1120a

streng(10000)

Nej

Alle

 Badeområder: Kommuneplanen skal vise udpegningen af badeområder i henhold til bekendtgørelse om badevand. Dvs. områder, som i kommuneplanen er særligt udlagt til badeformål, samt øvrige områder, hvor der findes badevand.

sejladsomraadetekst

besk1120b

streng(10000)

Nej

Alle

 Sejlads: Orientering til borgerne om områder med mulighed for rekreativ sejlads

fritidsfiskeritekst

besk1120c

streng(10000)

Nej

Alle

 Fritidsfiskeri: Orientering til borgerne om fiskepladser med mulighed for rekreativt fiskeri.

andenanvendelsebeskrivelsetekst

besk1120d

streng(10000)

Nej

Alle

 Anden: Anden form for anvendelse af vandløb, søer og kystvande.

Tilbage til oversigten  

6.18 Store Husdyrbrug - Temakode 1142

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

husdyromraadenavn

navn1142

streng(130)

F, V, A

K, KF, KV

Beskrivende navn for husdyrområdet 

husdyromraadebeskriv

besk1142

streng(10000)

Nej

Alle

Beskrivelse af husdyrområdet, herunder begrundelse for udpegningen 

Tilbage til oversigten  

6.19 Større sammenhængende landskaber - Temakode 1145

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

storsamlandskabbeskrivelsetekst

besk1145

streng(10000)

F, V, A

K, KF, KV

 Beskrivelse af landskabet

Tilbage til oversigten  

 

6.20 Produktionserhvervsområder - Temakode 1151

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

produktionserhvervsomraadebeskriv

Besk1151

text

F, V, A

K, KF, KV

Beskrivelse for produktionserhvervsområde.

Tilbage til oversigten  

 

6.21 Konsekvensområder - Temakode 1150

Feltnavn

GIS feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

konsekvensomraadebeskriv

Besk1150

text

Nej

Alle

Beskrivelse for konsekvensområde.

produktionserhvervsomraadeidentifikator

Peid1150

heltal

Alle

Nej

Konsekvensområde skal angives med et id for et produktionserhvervsområde.

Dvs. der skal oprettes et produktionserhvervsområde først.

Produktionserhvervsområde objektidentifikator skal angives her.

Tilbage til oversigten  

 

6.22 Transformationsområder - Temakode 1152

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

transformationsomraadebeskriv

Besk1152

text

Nej

Alle

 Beskrivende tekst af transformationsområdet indenfor konsekvensområdet for produktionserhvervsområder.

konsekvensomraadeidentifikator

Trid1152

heltal

Alle

Nej

Transformationsområde skal angives med et id for et konsekvensområde .

Dvs. der skal oprettes et konsekvensområde først.

Bruges til at koble transformationsområdet sammen med konsekvensområdet indenfor produktionserhvervsområde

Konsekvensområdes objektidentifikator skal angives her.

Tilbage til oversigten  

 

6.23 Konsekvensområder omkring tekniske anlæg - Temakode 1153

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

tekniskanlaegkonsekvensomraadebeskriv

Besk1153

streng(10000)

Nej

Alle

 Beskrivelse af konsekvensområdet omkring tekniske anlæg

Tilbage til oversigten  

 

6.24 Omdannelseslandsbyer - Temakode 1160

Feltnavn

GIS Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

geometri

geometri

geometri

F, V, A

K, KF, KV

Geometrien kan kun være MULTIPOLYGON.

Format UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).

Kommunegrænsen må maks overlappes med 50 %, dog maks. 12.000 m2.

omdannelseslandsbynavn

Navn1160

streng(130)

Nej

Alle

 Omdannelseslandsbyens navn

omdannelseslandsbybeskriv

Besk1160

streng(10000)

Nej

Alle

 Beskrivelse af omdannelseslandsbyen.

Tilbage til oversigten  

 

7      Zonekort

GIS-Skabeloner for nedestående temaer kan dwonloades fra Planinfos hjemmeside. Har du konkrete spørgsmål til indberetningen kan du tjekke Plandatas FAQ eller kontakte Plandatas support.

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

planid

heltal

Alle

Nej

Planid skal altid være udfyldt for en plan. Kan ikke ændres.

komnr

heltal

Alle

Nej

Kommunenr. skal altid udfyldes.

objektkode

heltal

Alle

Nej

Kode for generel plantype skal altid udfyldes 40.

zone

heltal

Alle

Nej

Kun zone 1=Byzone og 3=Sommerhusområde skal registreres. Landzone (2) er alt andet, som ikke er byzone eller

sommerhusområde.

dataprod

streng(40)

Alle

Nej

Dataproducentens navn.

digigrundl

streng(30)

Nej

Alle

Referencen der er blevet brugt ved digitaliseringen af objektet, fx. matrikelkort, 4-cm kort eller anden.

Skal have værdi fra kodelisten.

XSD

digigrundd

heltal

yyyymmdd

Nej

Alle

Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget med formatet ÅÅÅÅMMDD.

geometri

geometri

Alle

Nej

Geometri skal være angivet i EPSG:25832. Kun MultiPolygon. Alle gældende skal have en geometri.

datogstart

heltal

yyyymmdd

Nej  

Alle 

Dato for starten af versionens gyldighedsperiode. Angives ved oprettelse af en ny version af en vedtaget plan. Kan kun laves i Plandata.dks brugergrænseflade. SOAP-feltet bruges kun til visning og angivet værdi vil ikke blive brugt.

Datoen kan kun ligge efter den forrige versions datogstart og angiver begyndelse på en ny gyldigshedsperiode for planen. Den forrige version af planen vil få "datogslut" sat til dagen før datogstart for den nye version, 

datogslut 

heltal

yyyymmdd

Nej  

Alle 

Dato for udløb af versionens gyldighedsperiode.
Hver version af en plan skal tildeles en slutdato for versionens gyldighed, når versionen ikke længere skal være gældende, fx fordi der er oprettet en ny version af planen.

Bemærk at den seneste version af en aflyst plan (status "A") vil ikke have nogen "datogslut", da denne er den seneste version af planen (som dog ikke er juridisk gældende, fordi den er aflyst). 

datoaflyst 

heltal

yyyymmdd

A  

K, KF, F, 

KV, V 

Dato for planens aflysning. En plan kan aflyses, uden at have været vedtaget.

Datoaflyst skal være mellem datoslut og indberetninsgdato eller mellem ikraftrædelsesdato og indberetningsdato . Hvis kommuneplan aflyses, vil underliggende rammer og retningslinjer blive aflyst af systemet. Tilhørende kommuneplantillæg og dens rammer og retningslinjer vil også blive aflyst.  

Tilbage til oversigten  

 

8      Specifik bygomfang / Specifik anvendelse

Specifik bygomfang kan indberettes som en del af Lokalplaner, delområder og kommuneplanrammer, under ANVTYPE / SBYGOMFAG ( Se struktur længere nede).

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

anvspec

heltal

F, V, A

K, KF, KV

Der skal minimum angives 1, hvis ianvreg ikke er sat til true for at angive, at planen ikke regulerer anvendelse.

Det er muligt at angive op til 10 Specifik anvendelse.

Derudover kan følgende værdier angives: liste

bygpct

heltal

Nej

Ja

Maksimal bebyggelsesprocent. Knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bygpcth

heltal

Nej

Ja

Arealet bygpcth er beregnet ud fra. Kan have følgende værdier: liste

Skal angives, hvis "bebygpct(specifikbygomfang)" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

eareal

heltal

Nej

Ja

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges inden for et givent område

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

earealh

heltal

Nej

Ja

Arealet eareal er beregnet ud fra. Kan kun antage følgende værdier: liste.

Skal angives, hvis "eareal" er udfyldt.

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2

numeric(8,2)

Nej

Ja

Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2)). Bebyggelsesomfang opgives i kubikmeter per kvadratmeter. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

m3_m2h

heltal

Nej

Ja

Arealet m3_m2 er beregnet ud fra. Kan have følgende værdier: liste

Skal angives i offentlig status (F,V,A), hvis "m3_m2 (specifikbygomfang)" er udfyldt.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxbhjd

numeric(5,2)

Nej

Ja

Maksimal tilladt bygningshøjde knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

maxetage

numeric(5,2)

Nej

Ja

Maximale antal etager knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Der må kun angives hele og halve. F.eks. 1 eller 1.5, men ikke 1.2.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg = true" eller planen er markeret som kompleks = true.

bygpctar

heltal

Nej

Ja

Højeste andel (%) af grundarealet, der må bebygges. Angivet generelt for hele planen.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse regulerer om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

minuds

numeric(7,0)

Nej

Ja

Minimum udstykningsstørrelse, m2.

Tidligere minudsdbl/minuds2fam/minudsraek

Må ikke angives, hvis 'iudstykreg' = true eller 'udstykforbud' = true eller planen er markeret som kompleks = true.

8.1 Struktur eksempel for SOAP:

De forskellige anvendelser pakkes ind i <pdk:ANVTYPE > og chaines herefter med <pdk:SBYGOMFAG> som vist nedenfor:

<pdk:ANVTYPE>
   <pdk:SBYGOMFAG>
     <pdk:ANVSPEC> 1140 </pdk:ANVSPEC>
     <pdk:BYGPCT> </pdk:BYGPCT>
     <pdk:BYGPCTH> </pdk:BYGPCTH>
     <pdk:EAREAL> </pdk:EAREAL>
     <pdk:EAREALH > </pdk:EAREALH>
     <pdk:M3_M2> </pdk:M3_M2>
     <pdk:M3_M2H> </pdk:M3_M2H>
     <pdk:MAXBHJD> </pdk:MAXBHJD>
     <pdk:MAXETAGE> </pdk:MAXETAGE>
     <pdk:BYGPCTAR> </pdk:BYGPCTAR>
     <pdk:MINUDS> </pdk:MINUDS>
   </pdk:SBYGOMFAG>
   <pdk:SBYGOMFAG>
     <pdk:ANVSPEC>8111</pdk:ANVSPEC>
   </pdk:SBYGOMFAG>
</pdk:ANVTYPE>

Tilbage til oversigten  

 

 

9      Tværgående bestemmelser

Tværgående bestemmelser kan indberettes som en del af Lokalplaner ( Se struktur længere nede).

Lokalplan tværgående:

Ved angivelse af omfangsbestemmelser for en lokalplan er det muligt at angive en tværgående bestemmelse, som gælder for flere delområder som helhed.
Bestemmelsen kan være et etageareal eller en bebyggelsesprocent
Bestemmelsen skal gælde for mindst 2 delområder (ikke byggefelter) som findes på planen

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

anvspec

heltal

Nej

Alle

Der må max angives 1 tværgående bestemmelse uden anvspec. Efterfølgende tværgående bestemmelser skal have en anvspec angivet.

Den tilknyttede anvendelse skal være angivet på de relevante delområder

Derudover kan følgende værdier angives: liste

bygpct

heltal

Nej

Ja

Maksimal bebyggelsesprocent. Knyttet til anvspec.

Skal udfyldes, hvis en specifik anvendelse indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

eareal

heltal

Nej

Ja

Det maksimale antal kvadratmeter etageareal der må bygges inden for et givent område

Skal udfyldes, hvis planen indeholder info om dette.

Må ikke angives, hvis "iomfangreg= true" eller planen er markeret som kompleks = true.

Lokalplandelområde tværgående:

Feltnavn

Type

Krav

Valgfri

Regelbeskrivelse

delplanid

heltal

Alle

Nej

Der angives 1 delområde planid pr. objekt. Delområdet skal være påhæftet lokalplanen.

Systemet håndhæver ikke relation imellem delområde og lokalplan, ved aflysning af et delområde, skal lokalplanens tværgående bestemmelse opdateres efterfølgende.

9.1 Struktur eksempel for SOAP:

En Tværgående bestemmelse indberetes som en del af lokalplanen, på samme måde som specifikke anvendelser og bestemmelser

<pdk:TBESTEMMELSER>
   <pdk:TVAERGAAENDE>
     <pdk:ANVSPEC> 1140 </pdk:ANVSPEC>
     <pdk:BYGPCT> 12 </pdk:BYGPCT>
     <pdk:TVAERGAAENDEDEL>
       <pdk:DELPLANID> 123 </pdk:DELPLANID>
       <pdk:DELPLANID> 456 </pdk:DELPLANID>
     </pdk:TVAERGAAENDEDEL>
   </pdk:TVAERGAAENDE>
   <pdk:TVAERGAAENDE>
     <pdk:ANVSPEC>8111</pdk:ANVSPEC>
     <pdk:EAREAL> 500 </pdk:EAREAL>
     <pdk:TVAERGAAENDEDEL>
       <pdk:DELPLANID> 789 </pdk:DELPLANID>
       <pdk:DELPLANID> 101 </pdk:DELPLANID>
     </pdk:TVAERGAAENDEDEL>
   </pdk:TVAERGAAENDE>
</pdk:TBESTEMMELSER>

Tilbage til oversigten  

 

 

10      Årsager til manuel kontrol

Årsager til manuel kontrol af deljordstykker

Et deljordstykke udtages til kontrol hvis én eller flere af følgende årsager er tilstede iblandt de vedtagne lokalplaner, lokalplandelområder, kommuneplanrammer eller kommuneplantillæg inden for deljordstykkets samlede plangrundlag: